Ж. Международната търговия със стоки

Ж. Видове доставки и данъчният им режим при международната търговия със стоки

В рамките на международната търговия със стоки, в практиката често възникват въпроси относно третирането на доставки, извършвани или получавани от български фирми с регистрация по ЗДДС, при които не е налице типичен износ (внос) или ВОД (ВОП), а съществуват някои особености. Затова ще направим опит за систематизиране на данъчното третиране на доставките на стоки с международен елемент, с цел по-лесното прилагане на закона от регистрираните лица, извършващи такива доставки.

За отбелязване е, че казаното в раздела не се отнася за някои специфични доставки на стоки, като тези с монтаж или инсталация от или за сметка на доставчика, както и за доставките на употребявани стоки и на електрическа енергия и природен газ чрез тръбопроводи за пренос.

 

Ж.1. Доставка на стоки, разположени на територията на България

Когато местно регистрирано лице извършва доставка на стоки, които се намират в България към датата на възникване на данъчното събитие, мястото им на изпълнение е на територията на нашата страна. Въпреки, че всички такива доставки попадат в териториалния обхват на ЗДДС, те не винаги са облагаеми с 20 на сто ДДС. Същите биха могли да бъдат вътреобщностни доставки или износ по глава трета от ЗДДС, т. е. да подлежат на облагане с нулева ставка. Разбира се, упоменатите доставки е възможно да се третират като освободени от облагане с ДДС, на основание глава четвърта от ЗДДС. Този род доставки обаче не са предмет на обсъждане в настоящия раздел.

По-долу ще разгледаме данъчният режим на доставките на стоки, разположени в България и извършвани от наши регистрирани лица, при което стоките се превозват. За отбелязване е, че третирането им зависи най-вече от направлението, към което се изпращат стоките, а в определени случаи – и от обстоятелството дали лицето – клиент има издаден ДДС идентификационен номер от държава-членка.

Стоките се изпращат от България до друга държава-членка

Тогава има две възможности – доставката да е вътреобщностна или да подлежи на облагане с 20 на сто ДДС.

  1. ...

Ж.2. Доставка на стоки, разположени на територията на държава-членка или в трета страна

Данъчен режим

Такива доставки по правило попадат извън териториалния обхват на ЗДДС. Затова и те са необлагаеми с български косвен данък.

Когато наше регистрирано лице извършва доставка на стоки, които към момента на започване на превоза им към купувача или към трето лице са разположени извън територията на България, лицето не трябва да начислява български ДДС. Този извод не зависи от обстоятелството дали купувачът е чуждестранно лице, което е установено в трета страна, или пък в Общността (и притежава ли ДДС номер, издаден от държава-членка, или не). Казаното е вярно дори и в случаите на клиент – друга българска фирма.

Независимо, че за въпросните доставки не се начислява ДДС, за мнозинството от тях е налице право на приспадане на данъчен кредит. Защото съгласно чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС регистрираните лица имат право на данъчен кредит за доставки с място на изпълнение извън България, които биха били облагаеми, ако се осъществяваха на наша територия.

За доставката на стоки с място на изпълнение извън териториалния обхват на ЗДДС също е необходимо издаването на фактура. В нея...

Ж.3. Покупка на стоки, разположени извън територията на България

Придобиване на стоки, намиращи се в държава-членка, които се превозват до България

Покупката от българско регистрирано лице на стоки, които се намират на територията на държава-членка, не предполага непременно наличието на ВОП, което събитие подлежи на облагане с данък от 20 на сто. Ако в резултат на придобиването стоката не бъде транспортирана до територията на България, а остане в чужбина, по повод покупката за българската фирма не възникват каквито и да е задължения по нашия ЗДДС.

В случай, че стоката бъде превозена до място, находящо се на наша територия, и чуждестранният доставчик притежава ДДС номер, издаден от държава-членка, ще е налице ВОП. За него придобиващият начислява 20 на сто ДДС, стига да е регистрирано по ЗДДС лице или лице, за което е възникнало задължение за регистрация вследствие на осъщественото облагаемо вътреобщностно придобиване.

В практиката обаче съществуват ситуации, които са по-сложни от стандартния случай, при който български търговец закупува стоки от регистрирано по ДДС лице в държава-членка и същите се превозват от тази държава до България. Усложняването обикновено е причинено от обстоятелството, че българската фирма, придобила стоките, извършва...

Ж.4. Доставка на услуга „отдаване под наем“

По силата на договора за наем едно лице (наемодател) се задължава да предостави на друго лице (наемател) дадена вещ за временно ползване, като последния се задължава да заплати определена цена.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаването на редовен доход от него. Като се има предвид цитираната разпоредба отдаването под наем на имущество (движимо или недвижимо) представлява независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС и лицата – наемодатели притежават качеството на данъчно задължено лице по смисъла на с.з. Това обстоятелство носи след себе си редица въпроси, свързани със задълженията на тези лица с оглед разпоредбите на закона.

На първо място възниква въпросът кога лицата наемодатели ще подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС. Обръщам внимание на задължителната регистрация за целите на закона, тъй като неизпълнението на това задължение носи неблагоприятни последици за лицата, като например налагането на административна санкция за неподаване в срок на заявление за регистрация. Освен това закона дава право на...

Go to top