З. Нови данъчни режими

З.1. Дистанционни продажби на стоки

Дистанционните продажби на стоки са вид трансгранична търговия със стоки, осъществявана между държавите членки на Общността. За разлика от вътреобщностните доставки и придобивания на стоки при дистанционните продажби на стоки доставчикът винаги е данъчно задължено (и регистрирано) лице за целите на данъка върху добавената стойност, а получателите – нерегистрирани по закона лица.

Получатели за целите на трансграничните дистанционни продажби на стоки се явяват: физическите лица, държавните органи, местните органи, организации и фирми, чиито доставки са освободени от облагане с ДДС – здравни и лечебни заведения, учебни заведения, културни заведения, финансови и застрахователни компании и други.

Дистанционната продажба винаги е облагаема от доставчика, като той начислява действащата ставка в държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката. При такива доставки не е възможно данъкът да се начислява от получателя, установен в държавата членка по мястото на доставката, т.е. принципът на обратното начисляване е неприложим.

Необходими условия за наличие на дистанционни продажби

В чл. 14, ал. 1 от ЗДДС са посочени условията, които трябва да бъдат налице едновременно,...

З.2. Тристранни операции

Тристранната операция е термин, регламентиран в чл. 15 от ЗДДС и имащ отношение към търговията със стоки в рамките на Общността. Тази операция представлява извършването на доставки на стоки между три, регистрирани за целите на ДДС лица (1, 2 и 3) в три различни държави-членки А, Б и В, при което са налице едновременно следните условия:

  • регистрирано лице 1 (наречено прехвърлител) в държава-членка А извършва доставка на стока на лице 2, регистрирано в държава-членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице 3, регистрирано в държава-членка В (придобиващ);
  • стоките се транспортират директно от държавата А до В;
  • посредникът (терминът е неточен, тъй като въпросното лице не извършва посредничество, а в общия случай купува и препродава стока) не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
  • придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

В този случай обикновено е налице т. нар. „транзитна продажба“ (регламентирана е с чл. 329 от Търговския закон). Извършват се две доставки на стоки. Само една от тях обаче се приема за вътреобщностна доставка...

З.4. Облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги

В ЗДДС са създадени два режима на облагане на услуги, извършвани по електронен път – специален и общ режим.

Специален режим на облагане с данък върху добавената стойност на  доставки на далекосъобщителни услуги,  услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги в Европейския Съюз

От 1 януари 2015 г. всички доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги (цифрови услуги), по които получател е данъчно незадължено лице, ще се облагат на мястото, на което е установен този получател. „Мястото, на което е установен получателят“ следва да се разбира като мястото (държавата), където клиентът е установен, има постоянен адрес или обичайно местоживеене.

Предприетите промени са в резултат привеждане облагането с ДДС на тези услуги в съответствие с един от основните принципи на ДДС, а именно, че като данък върху потреблението, приходите от данъка следва да отиват в държавата членка, в която се употребяват стоките или услугите.

Всеки доставчик, който предоставя цифрови услуги на потребители в друга държава-членка, следователно трябва да начислява ДДС върху доставката в тази държава-членка и да се регистрира за...

З.5. Облагане с ДДС на доставки, свързани с предоставянето на концесия за строителство, за услуга или за добив от органите на държавна или местна власт

Данъчно задължени лица

Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Следователно, за да се определи едно лице като данъчно задължено по ЗДДС лице, то следва да се прецени дали извършваната от него дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност.

Независима икономическа дейност

Определение на понятието „независима икономическа дейност“ е дадено в разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, като това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

От изложеното определение са видни основните критерии за определяне на една дейност като независима икономическа дейност:

  • дейността да се извършва редовно или по занятие;
  • и да се извършва срещу възнаграждение.

Характеризирането на дейността, като...

З.6. Прилагане на специален режим за касова отчетност на ДДС

Особености на специалния режим

С публикуваните в ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г. изменения и допълнения в ЗДДС, считано от 1 януари 2014 г., се въвежда за прилагане нов специален режим, наречен специален режим за касова отчетност. Същността на режима се състой в изместването на момента, в който регистрираните по закона данъчно задължени лица, се разчитат с бюджета относно начисления от тях ДДС по облагаеми доставки.

С този режим в националното законодателство се въвежда една опция, предвидена в Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС Директива), която позволява по отношение на определени доставки и за някои категории лица ДДС да е изискуем не по-късно от получаването на плащането по доставката. По отношение правилата на фактуриране тази идея е доразвита с приетата на от 13 юли 2010 г. от Съвета на ЕС Директива 2010/45/ЕС за изменение на ДДС директива. Опцията на практика предоставя възможност на малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащането на задълженията си за ДДС, когато клиентите им още не са платили задълженията си, да се отчетат към държавата (да декларират и внесат данъка), едва когато получат плащане от клиентите си...

Go to top