В. Освободени доставки

В.1. Освободени доставки

  1. Общи положения

Освободените доставки са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС (чл. 38-50) и глава пета (чл. 41-44) от ППЗДДС. Обикновено това са доставки, които са от полза за цялото общество, например доставките на здравни, образователни и културни услуги и на социални помощи. Доставките, свързани с недвижими имоти, също са класически пример за освободени доставки. Сред тях има и група, която можем да наречем трудни за администриране доставки. Към тях спадат финансовите и застрахователните услуги.

Неначисляване на ДДС и неприспадане на данъчен кредит

Характерно за освободените доставки е, че при извършването им не съществува задължение за начисляване на ДДС, но за лицата – доставчици не възниква право на данъчен кредит по отношение на получените от тях с начислен ДДС стоки и услуги, които използват за извършване на освободените доставки. Или за разлика от сделките, облагани с нулева ставка, тук освобождаването е само частично – на стойността, добавяна от самия изпълнител на освободената доставка. Което означава, че в цената на стоките и услугите за крайно (непроизводствено) потребление, които са предмет на освободени доставки, се съдържа ДДС, макар и в по-малък размер от 20 на сто. Това е стойността на...

В.2. Освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност по силата на международни договори

Ганка Петроваданъчен експерт

В Закона за данък върху добавената стойност и правилника за приложението му съществуват разпоредби, регламентиращи реда и начина за освобождаване от начисляване на ДДС за доставки по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции и др. подобни.

Със ЗИД на ЗДДС, обн. В ДВ бр. 101 от 2013 г. е променена редакцията на разпоредбата на чл. 173 от закона, уреждаща освобождаването от ДДС на доставки по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни. Съгласно новата редакция на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.

В резултат на промяната  в разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от закона от 01.01.2014 г. няма да се прилага нулева ставка за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети, или със заеми, по които гарант е държавата.

С мотива, че с приключването на проектите по програма ФАР...

Go to top