М. Документиране, деклариране и отчитане на доставките

М.1. Данъчни документи

На документирането на доставките по ЗДДС са посветени глава единадесета от закона и глава петнадесета от правилника за прилагането му.

По смисъла на чл. 112 от ЗДДС данъчни документи са:

 • фактурата;
 • известието към фактура;
 • протоколът.

Законът не третира поотделно данъчна и опростена фактура, а само фактура.

Данъчните документи могат да се съставят ръчно или автоматизирано.

Запазва се изискването при кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице да уведомява писмено компетентната ТД на НАП. Това трябва да става не по-късно от 24 часа от узнаването на съответното обстоятелство.

Фактура

Всяко данъчно задължено лице-доставчик е задължено да издаде фактура за извършена доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, ако е извършено такова преди доставката, с изключение на случаите, при които доставката се документира с протокол по чл. 117.

Изисквания към фактурата

 • фактурата се издава най-малко в два екземпляра;
 • фактурата съдържа реквизитите, посочени в чл. 114, ал. 1 от закона (с изключение на т. 6 относно името и фамилията на съставителя на
 • ...

М.2. Издаване на данъчни документи в особени случаи

Правоприемство

По силата на чл. 82 от ППЗДДС, когато след вписване на обстоятелствата по чл. 10 от ЗДДС в търговския регистър възникнат основания за изменение на данъчната основа или основания за разваляне на доставката, това се документира чрез:

 • издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят, апортиращият, наследодателят или завещателят по чл. 10 от ЗДДС е бил получател;
 • издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят, апортиращият, наследодателят или завещателят по чл. 10 от ЗДДС е бил доставчик;;

Извършено е прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон, като правоприемникът става носител на всички права и задължения по повод сключените с отчуждителя договори. В резултат на това правоприемникът продължава да ползва наето от отчуждителят помещение. До датата на вписване в търговския регистър на прехвърлянето на предприятието са изплатени всички дължими до този момент вноски. Освен дължимите наемни вноски, наемателят дължи на наемодателя

...

М.3. Други документи

Касова бележка

Всяко лице, независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС, е длъжно да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект. За целта издава фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. С направеното допълнение в чл. 118, ал. 3 от ЗДДС (ЗИД на ЗДДС, обн. ДВ, бр. 111 от 22.11.2013 г.) в случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. По силата на §31 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС посоченото допълнение се прилага от деня на обнародването на му в „Държавен вестник“, т.е. от 22.11.2013 г.

С §6 от ЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2014 г.)   отново е направено изменение в чл. 118, ал. 3 от ЗДДС. Според новия текст на изречение второ от посочената разпоредба, в случаите на продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, с електрическо захранване,...

М.4. Деклариране на данъка

За всеки данъчен период регистрираното по закона лице подава:

 • справка-декларация по Приложение № 13 към Правилника. Справка-декларацията се попълва с данните от отчетните регистри;
 • VIES-декларация по образец – приложение № 14 към ППЗДДС. Тази декларация подават лица, които за данъчния период са извършили доставки като посредник в тристранни операции или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение територията на друга държава-членка. В нея не се включват издадените данъчни документи за авансови плащания по вътреобщностни доставки, както и доставки на стоки и услуги с място на изпълнение територията на друга държава-членка, по които получатели са нерегистрирани по ДДС лица. Когато регистрираното лице не е извършило през данъчния период посочените видове доставки, VIES-декларацията не се подава. Декларацията се подава заедно със справка-декларацията по приложение № 13;
 • отчетните регистри (дневник за покупките и дневник за продажбите), заедно със справка-декларацията – приложение № 13 за съответния данъчен период;
 • справка-декларация се подава и за данъчни периоди, когато не следва да се внася или възстановява данък, както и когато
 • ...

М.5. Счетоводна отчетност и записване на данъка

Регистрираните лица водят отчетност съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ЗДДС и правилника за прилагането му.

При съставянето на документацията и воденето на отчетността се имат предвид:

 • облагаемите доставки;
 • освободените доставки;
 • доставките с място на изпълнение извън територията на страната;
 • вътрешнообщностните придобивания;
 • получените доставки, по които лицето е платец на данъка по глава осма от закона;
 • вноса.

Клоновете на регистрираните лица водят отчетност и поддържат документация самостоятелно, без да се разчитат с бюджета. Те предоставят на регистрираното лице информация за съставяне на декларациите, дневниците и магнитните носители.

Клоновете на чуждестранни лица се разчитат с бюджета самостоятелно.

Всяко регистрирано лице е задължено да води регистър на стоките по чл. 7, ал. 5, т. 8-10 и чл. 13, ал. 4, т. 8-10 от ЗДДС. Регистърът трябва да осигурява информацията, предвидена в чл. 121, ал. 8 от ППЗДДС.

Други задължения, свързани с данъчните документи

 • Когато срокът за подаване на регистрационния опис по чл. 68 или 70 от отменения ЗДДС изтича след влизането в сила на новия ЗДДС, описът се
 • ...

М.6. Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност

Нормативната уредба по ДДС изисква от всяко регистрирано по ЗДДС лице да води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му към бюджета. Отчетността обхваща облагаемите и освободените доставки, доставките с място на изпълнение извън територията на страната, вътреобщностните придобивания, вноса. В закона и правилника по прилагането му няма изрично изискване за водене на двустранно счетоводно отчитане от регистрираните лица, но чл. 123, ал. 1 от ЗДДС поставя изискване отчетността да е достатъчна за установяване на задълженията към НАП.

Клоновете на предприятия водят самостоятелна отчетност, но без да се разчитат с бюджета. Клоновете на чуждестранни лица се отчитат с бюджета самостоятелно. Доставки между клонове и структурни звена в рамките на едно предприятие не се отчитат и декларират по реда на ЗДДС.

Регистрираното лице е длъжно да отрази в данъчните регистри получените данъчни документи най-късно до дванайсетия данъчен период, следващ периода, за който са издадени, докато кредитните известия трябва да бъдат отразени в данъчния период, през който са издадени.

При определяне на частичния данъчен кредит коефициентът по клетка...

М.9. Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

Със ЗИД на ЗДДС, обн. ДВ бр. 23 от 08.03.2013 г. (в сила от същата дата), в закона са направени редица промени, като същите основно касаят задължението за използване на фискално устройство и издаването на касова бележка, както и санкциите, които се налагат за нарушение на законовите норми. В резултат на промяната разпоредбата на чл. 118 от закона е изцяло с нова редакция, като същата е озаглавена „Касови бележки и подаване на данни“.

Съгласно новата ал. 1 на чл. 118 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

Разпоредбата на чл. 118, ал. 2 от закона предвижда фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност задължително да имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към...

Go to top