Л. Доставките между България и страните, които не са членки на ЕС

Л.1. Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка

С влизането в сила на ЗДДС, считано от 01.01.2007 г., се въвежда режим на облагане чрез прилагане на 0 на сто ставка на данъка за облагаемите възмездни доставки на стоки, които се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия.

Донякъде понятието „облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“ е съотносимо с понятието „износ“, използвано преди 01.01.2007 г. ЗДДС, но в състава на облагаемите доставки с нулева ставка се включват и други доставки, регламентирани със ЗДДС.

Нормативна уредба на облагаемите доставки с нулева ставка на данъка

Правната уредба на облагаемите доставки с нулева ставка на данъка се съдържа в глава трета от ЗДДС.

Относимата нормативна уредба, свързана с облагането на тези доставки, освен общите разпоредби, е:

  • ЗДДС – чл. 12, ал. 1; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 31; чл. 32; чл. 33; чл. 34; чл. 35; чл. 36; чл. 36а; чл. 37; чл. 96, ал. 2, т. 1;
  • ППЗДДС – чл. 21; чл. 22; чл. 23; чл. 24; чл. 25; чл. 26; чл. 27; чл. 28; чл. 29; чл. 30; чл. 31; чл. 32; чл. 33; чл. 34; чл. 35; чл. 36; чл. 37; чл. 38 и чл. 39

Видове облагаеми доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС:

  • доставка на стоки
...

Л.2.1. Внос на стоки - Вносът като данъчно събитие

Съгласно чл. 2, ал. 5 от ЗДДС вносът на стоки е обект на облагане с данък добавена стойност.

Въвеждането на стока на територията на България се смята за облагаема операция по чл. 16 от ЗДДС.

Всяка стока, чиято доставка на вътрешния пазар се облага с ДДС, се облага и при внос, като самото є преминаване на границата е данъчно събитие за целите на ДДС.

В чл. 16 са изброени хипотезите, при които е налице внос по смисъла на ЗДДС. Това са случаите на:

  • въвеждане на необщностни стоки на територията на страната;

Независимо че в ЗДДС не се съдържа дефиниция на понятието „необщностни стоки“, това са стоки, въведени на територията на страната от трети страни или територии, които не са част от територията на Европейския съюз и по-конкретно стоки, за които не са заплатени мита в рамките на Европейския съюз.

Трети страни или страни извън Европейския съюз са тези страни, които не са държави-членки на Европейския съюз.

Налице е внос на стоки и когато стоката пристига на територията на страната от територията на друга държава-членка, ако тази стока все още не е...

Л.2.2. Дата на възникване на данъчно събитие при внос на стоки

Данъчно събитие е събитие, което поражда изискуемостта на данъка. Изискуемостта на данъка възниква на датата, на която за лицето платец възниква задължение за начисляване на данък. Данъчното събитие и изискуемостта определят периода на деклариране и датата на правото на приспадане.

Законът за данък върху добавена стойност определя специфични правила за определяне на данъчното събитие при внос на стоки, които не се подчиняват на общите правила за данъчно събитие, тъй като при внос на стоки е без значение момента на прехвърляне на собствеността.

Разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДДС определя момента на възникване на данъчното събитие при внос.

Данъчното събитие при внос на стоки възниква и данъкът става изискуем на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни митни сборове на територията на страната или би следвало да възникне, включително когато задължение не съществува или размерът му е нула.

В случаите, в които не възниква задължение за заплащане на вносни митни сборове на територията на страната при въвеждането на общностни стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия...

Л.2.3. Внос на стоки - Данъчна основа

Данъчната основа за начисляване на ДДС при внос на стоки се определя по реда на чл. 55, ал. 1 – 4 от ЗДДС.

Данъчната основа при внос е митническата стойност, увеличена с, доколкото вече не са включени в нея:

  • митните сборове, акциза и другите такси, дължими във връзка с вноса на стоките на територията на Европейския съюз, както и дължимите при внос на територията на страната;
  • присъщите на вноса разходи, като комисиона, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната;
  • когато в документите, съпровождащи стоката е указано, че тя е предназначена за другата държава-членка, т. е. стоката се внася в България, но е предназначена за друга държава-членка, данъчната основа се увеличава и с разходите по превозването на стоките от територията на страната до територията на друга държава-членка;
  • определената данъчна основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя най-късно до датата на възникване на данъчното събитие при вноса.

„Първо местоназначение на територията на страната...

Л.2.4. Определяне, начисляване и внасяне на данък при внос

Начисляване на данък при внос

Данък при внос на стоки се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.

Със ЗДДС са предвидени две възможни хипотези за начисляване на ДДС при внос – от митническите органи или от вносителя.

При внос на стоки по общия ред начисляването на данъка се извършва от митническите органи и се внася от вносителя по предвидения за случаите на внос ред, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

В случаите на освобождаване при внос данък не се дължи, но се вписва в митническия документ.

Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“.

При внос на стоки по чл. 16 под режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“ начисленият от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет към момента на поставяне на стоките под режима.

Начисляване от вносителя на данъка при внос

В чл. 49 от ППЗДДС е...

Л.2.5. Право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки

Вносителите имат право на приспадане на данъчен кредит за осъществен внос на стоки по реда на чл. 68, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за извършения от него внос на стоки.

Условия за приспадане на данъчен кредит

При условие, че придобитите стоки от внос се използват за извършване на облагаеми доставки, на основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС вносителят, който задължително следва да бъде регистрирано лице, има право да приспадне начисления за същите ДДС. Без значение е кой е начислил данъка – митническите органи или от вносителя

Общите правила, които ограничават правото на приспадне на данъчен кредит, визирани в чл. 70 от ЗДДС се прилагат и при вноса на стоки.

Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице в следните случаи:

  • когато стоките са предназначени за извършване на освободени доставки, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето или за представителни или развлекателни цели
  • ...
Go to top