К. Облагане по специален ред

К.1.1 Облагане на туроператорите по ЗДДС. Доставка на обща туристическа услуга

Основни понятия и общи положения

Туроператор

По силата на § 1, т. 60 от Допълнителната разпоредба на Закона за туризма (ЗТ), „туроператорът“ е лице, регистрирано по реда на ЗТ или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска дейност. 

Според изменената разпоредба на § 1, т. 37 от ДР на ЗДДС (ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.) „туроператор“ и „туристически агент“ са понятията по смисъла на Закона за туризма, независимо дали туроператорът и туристическият агент са регистрирани по реда на Закона за туризма.

В мотивите към промените в ЗДДС, направени със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) е посочено, че промяна на § 1, т. 37 от ДР на ЗДДС е във връзка с писмо от 08.04.2010 г. на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия, която уведомява Република България за констатирани в Закона за ДДС възможни нарушения на европейското законодателство по отношение прилагане на разпоредбите за специалния ред за облагане на туристическите услуги. От страна на МФ е изразено съгласие за несъответствие по отношение констатацията, че режимът на маржа трябва да бъде прилаган не само, когато доставчикът е...

К.1.2. Хотелиерството в нормативната уредба на ЗДДС

Съгласно § 1, т. 55 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма „хотелиерство“ е предоставяне на настаняване и други услуги съобразно вида и категорията на обекта. То може да се извършва от лице, наречено хотелиер, което е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, имащо право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност и отговаря на останалите изисквания, съдържащи се в чл. 113 от ЗТ.

Задълженията на лицата, извършващи хотелиерство, са посочени в чл. 114 – 117 от ЗТ. Тези лица нямат правото да сключват договори за продажба на организирано пътуване (освен ако не е регистриран като туроператор).

Специалните разпоредби на глава шестнадесет от ЗДДС (чл. 136 – 142) не се отнасят до лицата хотелиери. Когато те извършват хотелиерска дейност, трябва да прилагат общите законови правила за определяне на мястото на изпълнение на услугите, тяхната дата на възникване и данъчна основа, право на данъчен кредит, документиране и начисляване на ДДС.

Място на изпълнение и задължение за регистрация

Мястото на изпълнение на услугите, извършвани от лицата хотелиери, трябва да се определя по правилото на чл. 21, ал. 4, т. 1, буква „в“, т.е. то ще е в мястото, където се намира хотелът (или...

К.1.3. Третиране по ЗДДС на туристическата агентска дейност

Туристическата агентска дейност и доставките на обща туристическа услуга

Съгласно § 1, т. 62 от ДР на ЗТ „туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туристическа агентска дейност. А последната представлява извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване (§ 1, т. 61 от ДР на ЗТ).

Извършват ли туристическите агенти доставки на обща туристическа услуга?

Лицата, осъществяващи туристическа агентска дейност, се споменават в повечето от разпоредбите на глава шестнадесета от ЗДДС. Въпреки това считам, че те не могат да се ползват от разпоредбите на чл. 136-142 от ЗДДС. В подкрепа на подобно твърдение могат да се изложат следните (тясно свързани помежду си) доводи:

  • туристическите агенти са посредници при продажбите на организирани пътувания, на пътнически превози и на допълнителни туристически услуги. Те не доставят от свое име
  • ...

К.2. Специален ред за облагане на маржа на цената

За доставките на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекция и антикварни предмети в нормативната уредба на ДДС съществува специален ред за данъчното им облагане, когато се извършват от лица дилъри. Този ред се съдържа в чл. 143 – 151 (глава 17) от ЗДДС и в чл. 88-94 от ППЗДДС.

Всяко данъчнозадължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това дали действа като комисионер по смисъла на Търговския закон, се приема от закона за дилър на такива стоки (§ 1, т. 23 от ДР на ЗДДС). Под „стоки втора употреба“ законът (§ 1, т. 19 от ДР на ЗДДС) разбира употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени. Не са стоки втора употреба благородните метали и скъпоценните камъни независимо под каква форма са, както и произведенията на изкуството, предметите за колекции и антикварните предмети. Легалните дефиниции на последните три понятия се съдържат в т. 20 – 22 от ДР на ЗДДС....

К.3. Доставка на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя

Механизмът за обратно начисляване представлява изключение от общото правило. Когато получателят по доставка на зърнени и технически култури не е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът следва да начисли данъка на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, като издаде данъчен документ (фактура/известие), в който посочи данъка на отделен ред, включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Схемата на т. нар. „обратно начисляване“ на ДДС при доставка на зърнени и технически култури изисква данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице (чл. 82, ал. 5 от ЗДДС).

Механизмът за обратно начисляване ще се прилага при доставки на зърнени и технически култури, които са изброени в Приложение № 2, част II към глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, със съответните  кодове.

„Код по КН...

Go to top