И. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

И.1. Правна характеристика на регистрацията по ЗДДС

Регистрацията по реда на Закона за данък върху добавената стойност е свързана с конкретното упражняване на задълженията и правата на лицата, свързани със задължението за начисляване и внасяне на данъка, както и правната възможност на субектите да приспадат данъчен кредит за получаваните от тях в рамките на независимата им икономическа дейност облагаеми доставки на стоки и услуги, извършвани от регистрирани по този закон лица.

В същото време регистрацията на лицата по ЗДДС спомага за по-лесното администриране на данъка от държавата, доколкото регистрираните по ЗДДС лица играят ролята на „събирачи“ на данъка и по този начин се осигурява една фискална неутралност и възможна минимална намеса на държавата в независимата икономическа дейност на лицата.

Регистрацията на правните субекти за целите на ДДС е свързана и с имплементирането на механизма за начисляване на данъка в контекста на извършваните от лицата вътреобщностни доставки и придобивания, както и размяната на стоки и услуги осъществявани в рамките на Европейската общност.

По своята същност регистрацията по ЗДДС представлява правно уредена със закон процедура, съдържаща реда и условията за регистриране на субектите за целите на данъка върху добавената стойност, както и произтичащите от това последици....

И.1.1. Задължителна регистрация, свързана с достигнат облагаем оборот

Всяко данъчнозадължено лице, извършващо облагаеми доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, както и доставки облагаеми с нулева ставка, при достигането на оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните последователни дванадесет месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС (чл. 96, ал. 1 от ЗДДС).

Следва да се има пред вид, че облагаемия оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително и тези облагаеми с нулева ставка. В облагаемия оборот се включват и доставката на финансови и застрахователни услуги, но само в случаите, когато те са основна дейност  или са свързани с основната дейност на лицето (чл. 96, ал. 2 от ЗДДС). Относно понятието „основна дейност“ за целите на чл. 96 от ЗДДС следва да се има предвид писмо на НАП  с изх.№ 91-00-114/ 18.04.2008 г.

В случай, че дружество извършва сделки свързани с финансови фючърси и опции и едновременно с това извършва и облагаеми доставки на услуги оборотите от сделките с финансовите инструменти (независимо, че същите са освободени доставки) заедно с оборотите от другите услуги...

И.1.2. Регистрация при доставка на стоки с монтаж и инсталация

Независимо от това дали облагаемият оборот за задължителна регистрация е достигнат, всяко лице установено в друга държава-членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка е задължено да се регистрира за целите на ЗДДС.

Задължението за подаване на заявление за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие.

В случаите при които получателят по доставката на стоки, които се монтират или инсталират е лице, регистрирано за целите на ЗДДС в България за доставчика, лице установено в друга държава-членка и не установено в България не възниква задължение за регистрация по ЗДДС.

Фирма „А“ установена в Холандия извършва доставка на стоки с монтаж и инсталация с данъчна основа на доставката 10 000 лв. на българско задължено лице. Монтажът ще бъде извършен на 01.09.2010 г. До 23.08.2010 г. дружеството „А“ следва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

Сега нека разгледаме същия случай, но получател по доставката е българско задължено лице регистрирано за целите на ЗДДС. В този случай за холандското дружество „А“ не възниква

...

И.1.3. Регистрация при доставка на стоки и услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

След 01.01.2010 г. основните промени в ЗДДС са свързани с новите правила за облагането на услугите в ЕС. Мястото на облагане се определя от къде се предоставя услугата и зависи не само от същността на услугата, но и от статута на клиента, който се ползва от нея.

В тази връзка най-същественото изменение по отношение на регистрацията, е създаването на нов чл. 97а, който регламентира задължението за регистрация при доставка на услуги данъкът, за които е изискуем от получателя. На задължителна регистрация по този ред подлежи лице, което няма регистрация по ЗДДС на друго основание. Съгласно ал. 1 от посочената разпоредба на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуга с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

В този смисъл, ако на едно данъчно задължено лице в България му предстои да получи рекламна услуга от лице, неустановено на територията на България, то българското задължено лице следва да се регистрира по ЗДДС.

По силата на чл. 97а, ал.2 на регистрация по Закона подлежи и всяко данъчнозадължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6...

И.1.4. Регистрация при дистанционна продажба на стоки

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчнозадължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията но страната при условията на дистанционна продажба на стоки.

Дистанционна продажба е налице, когато доставчик регистриран за целите на ДДС в една държава-членка доставя и изпраща стоки на лице, което е установено в друга държава-членка на ЕС, но то не е регистрирано за целите на ЗДДС.

Пример за дистанционна продажба е „пощенската доставка“.

Данък добавена стойност за доставката на стоки на нерегистрирани за целите на ДДС лица в друга държава-членка на Общността се начислява от доставчика, а именно в държавата членка, от където се изпращат стоките.

При достигане на определен праг на облагаеми доставки, различен за всяка държава-членка за текущата година за лицето доставчик възниква задължение за регистрация в страната, където стоката се предоставя. Което очевидно значи, че едно лице извършвайки дистанционни продажби например в четири страни-членки достигайки определения праг на облагаеми доставки за всяка от тях по отделно ще следва да се регистрира и в четирите държави.

За...

И.1.5. Регистрация при вътреобщностно придобиване

На регистрация по ЗДДС подлежи и всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано за целите на ЗДДС, и за което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания от всички доставчици (доставчиците могат да бъдат регистрирани, както в една, така и в различни държави-членки) за текущата календарна година надвиши 20 000 лв.

За тези лица възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този сред, не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.

Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посочения праг подлежи на облагане по този закон.

Задължителната регистрация за вътреобщностни придобивания не се прилага при:

 • нерегистрирано по ЗДДС лице, което придобива нови превозни средства;
 • нерегистрирани по ЗДДС лица, които придобиват стоки подлежащи на облагане с акциз.

Не следва да се забравя възможността, дадена от закона за регистрация по избор, от която могат да се възползват всички данъчнозадължени лица....

И.1.6. Специфичен случай на регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице, което не е установено в страната

Регистрацията на чуждестранно лице, което не е установено в България представлява специфичен случай на регистрация по ЗДДС, за който се прилагат специални правила и процедури за регистрация.

Законът за данък върху добавената стойност с разпоредбата на чл. 133 от ЗДДС е определил следните случаи, при които чуждестранни лица, подлежат на регистрация чрез акредитиран представител:

 • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.

Изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица – те се регистрират по общия ред.

 • Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Видно от изложените разпоредби на регистрация чрез акредитиран представител подлежат чуждестранни лица, ако отговарят на следните критерии:

 • Лицето следва да бъде чуждестранно.
 • Лицето има постоянен обект на
 • ...

И.1.7. Регистрация по избор

ЗДДС дава възможност, всяко данъчнозадължено лице, за което не са налице някои от изброените условия за задължителна регистрация да има право да се регистрира по този закон. В този случай лицето само избира кога да подаде заявлението за регистрация.

Не може по избор да се регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация по този закон по чл. 176 до отпадане на основанието за отказ, за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрация или отказ за регистрация.

Макар на пръв поглед това правно положение да противоречи на Директива 112 от 2006 г. на ЕС, това изобщо не е така. Тази разпоредба е един защитен механизъм, който е въведен от законодателя, за да може основната част от лицата, които коректно и точно изпълняват своите задължения и упражняват своите права на добросъвестни данъкоплатци да бъдат колкото е възможно равно поставени на онези задължени лица, които целенасочено и умишлено осъществяват неправомерни действия, съставят документи и декларират неверни обстоятелства с цел отклоняване от данъчно облагане и неправомерно приспадане на ДДС. С което разбира се...

И.1.8. Регистрация в резултат на преобразуване

Задължително се регистрира по този закон лице, което в резултат на:

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава 16 от Търговския закон (ТЗ);
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от ТЗ;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетна организация, държавно или общинско предприятие,

придобие стоки и услуги от регистрирано лице.

Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на някое от горните обстоятелството в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. В резултат на отменената ал. 4 на чл. 74 от ППЗДДС отпада изискването към заявлението за регистрация да бъде прилагано удостоверение за вписване на съответното обстоятелство по чл. 10, ал. 1 от ЗДДС в търговския регистър. В тази връзка от 21.02.2012 г. лицата, подлежащи на задължителна регистрация по чл. 132 от ЗДДС, нямат задължение да подават такова удостоверение.

Датата на регистрацията е датата на вписване на някое от изброените обстоятелства в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, т.е. още преди да е подало заявлението си за регистрация, лицето се счита за регистрирано по...

И.1.9 Задължение за регистрация на неустановени в България лица, извършващи доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС, обн. ДВ бр. 105 от 19 декември 2014 г., в сила от 01.01.2015 г. са направени промени, налагащи се от въвеждането на правилата Директива 2008/8/ЕО на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, отнасящи се до промяната на мястото на изпълнение на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги с получатели данъчно незадължени лица.
От 01.01.2015 г. всички доставки на посочените услуги, по които получател е данъчно незадължено лице, ще се облагат на мястото, където този получател е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, т.е. услугите ще подлежат на облагане по мястото на действителното им потребление, а не там където е установен техният доставчик.

В тази връзка за тези доставчици се въвежда задължение за регистрация по ДДС, във всяка държава-членка, от която е техният клиент. В българското законодателство това задължение е вменено с разпоредбата на чл. 97б от ЗДДС.

Съгласно ал. 1 от посочената разпоредба на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на...

Страници

Go to top