Г. Данъчни ставки по ЗДДС. Определяне и начисляване на данък

Г.1. Данъчни ставки по ЗДДС

1. Основна данъчна ставка и данъчни събития, облагаеми с нея

Основната ставка по ЗДДС е с размер 20 на сто. Поради което данъкът е равен на една шеста част от цената на стоката или услугата, включваща начислен с основната ставка ДДС.

По силата на чл. 66, ал. 1 от ЗДДС, ставката на данъка е 20 на сто за:

облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка;

В тази връзка, като изходим от разпоредбите на чл. 2, т. 1, чл. 3 и чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаеми с 20 на сто ДДС се явяват всички доставки на стоки по чл. 6 или на услуги по чл. 9 от ЗДДС, за които едновременно са налице следните условия:

  • извършени са от данъчно задължено лице, действащо в това си качество, т. е. в рамките на независимата му икономическа дейност;
  • доставките са възмездни или приравнени на възмездни;
  • мястото им на изпълнение е на територията на България по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗДДС;
  • не са сред изброените като освободени доставки (в чл. 38-50 от ЗДДС);
  • не са посочени като облагаеми с нулева ставка или със ставка от 9 на сто;

вносът на стоки на територията на страната;

Данъчното събитие „внос на стоки“ по смисъла на чл. 12 от...

Г.2. Определяне и начисляване на данък за облагаеми доставки и вътреобщностни придобивания

  1. Определяне

Определянето на размера на подлежащия на начисляване и дължим ДДС за облагаемите доставки се извършва, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка (чл. 67, ал. 1 от ЗДДС). В ППЗДДС – чл. 53, ал. 1, се съдържа формула, по която става начисляването. Тя има следния вид:

  • Д е размерът на подлежащия на начисляване данък за конкретната облагаема доставка;
  • ДО – данъчната основа на доставката;
  • ДС – съответната данъчна ставка, определена в цяло число – 20, 9 или 0 на сто.

При ставка от 20 на сто подлежащият на начисляване и дължим данък за доставката може да се пресметне и като данъчната основа се раздели на числото 5.

Определяне на ДДС в случаите, когато данъкът се счита за включен в договорената или обявената цена

Можем да отбележим като изключение при определянето на ДДС случаите, при които в договора не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, както и когато в търговската мрежа се предлагат стоки – предмет на доставка на дребно...

Г.3. Солидарна отговорност в случаите на дължим и невнесен данък

Член 205 от Директива 2006/112/ЕО (чл. 22, ал. 8 от Шеста директива) позволява законодателство, предвиждащо, че данъчно задължено лице, на което са доставени стоки или услуги, и което е знаело или е имало разумни причини да подозира, че част или целия ДДС, дължим във връзка с тази доставка, или всяка преходна или бъдеща доставка, няма да бъде платен, е солидарно отговорно за неплатения данък.

Съгласно чл. 177 от ЗДДС, регистрирано лице – получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго регистрирано лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен данък.

Прилагането на тази разпоредба е сложно, но това е един от инструментариумите за предотвратяване на данъчните измами. НАП излезе с подробно разяснение на института на солидарната отговорност със свое писмо изх. № 24-00-9 от 30.06.2009 г.

Преди да разгледаме разпоредбите относно солидарната отговорност, ще се спрем на друго правомощие на органите по приходите за предотвратяване на данъчни измами.

Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения

Член 176 от ЗДДС регламентира, че компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира...

Go to top