Е. Вътреобщностни доставки

Е.1.1. Понятие за вътреобщностен обмен на стоки

С данък добавена стойност се облага потреблението на територията на страната. Съгласно този основен принцип за функциониране на ДДС, доставките на стоки и услуги на територията на страната, както и вноса са облагаеми с ДДС, тъй като се потребяват в страната.

Доставките на стоки, които се транспортират или изпращат към територията на трета страна са логично освободени от облагане (облагаеми с нулева ставка), тъй като стоките не се консумират на територията на страната. При действието на този режим, една доставка е облагаема там, където тя се извършва, т. е. мястото на изпращане на стоката, но облагането при износ е освободено (нулева ставка). ДДС се дължи при вноса на стоките в държавата на тяхното местоназначение. Целта на това правило се състои в необлагането с ДДС на потребителите от други държави.

В рамките на изграждането на общия пазар, контролът по вътрешните граници на Общността беше премахнат, и поради това правилата за облагане с ДДС на обмена между държавите членки бяха преразгледани е бе въведен преходен режим, по време на който да продължи да се прилага правилото за облагане в държавата членка по местоназначение.

Преди въвеждането на преходен режим на облагане на вътреобщностния търговски обмен, доставките на...

Е.1.2. Вътреобщностни доставки по ЗДДС

Вътреобщностната доставка се определя като доставка на стоки, изпратени или транспортирани от територията на една държава-членка до територията на друга държава-членка.

Режимът на вътреобщностните доставки се прилага само по отношение на доставките на стоки. Вътреобщностните доставки не могат да имат за предмет доставка на услуги. Доставките на услуги, извършени в рамките на Общността се облагат, съгласно мястото на изпълнение, определено по реда на чл. 21-24 от ЗДДС.

Видове вътреобщностни доставки:

 • ВОД на стоки, различни от нови превозни средства и акцизни стоки;
 • ВОД на нови превозни средства;
 • ВОД на акцизни стоки;
 • ВОД на стоки, транспортирани от регистрирано лице за целите на неговата дейност в друга държава-членка.

В чл. 7, ал. 1 от ЗДДС е регламентирано, че вътреобщностна доставка на стоки е тази доставка, за която са изпълнени едновременно следните условия:

 • доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице;
 • получателят е
 • ...

Е.1.3. Други хипотези на вътреобщностна доставка на стоки

Специфични случаи на вътреобщностна доставка са:

 • ВОД на нови превозни средства;
 • ВОД на акцизни стоки;
 • ВОД на стоки, транспортирани от регистрирано лице за целите на неговата дейност в друга държава-членка.

Вътреобщностна доставка на стоки е и доставката на ново превозно средство, изпратено или транспортирано от или за сметка на доставчика или на получателя от територията на страната до територията на друга държава-членка, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.

В чл. 7, ал. 2 от ЗДДС е регламентирано, че вътреобщностна доставка на ново превозно средство е тази доставка, за която са изпълнени едновременно следните условия:

 • Новото превозно средство се транспортира от територията на страната до територията на друга държава-членка, от или за сметка на доставчика или на получателя.
 • Доставчик е всяко лице, в т. ч. и физическо лице, установено в България.
 • Получател е лице от друга държава-членка, в т. ч. и физическо лице.

Член 3, ал. 4 от ЗДДС определя като данъчно задължено лице и всяко лице, което...

Е.1.4. Случаи, при които не е налице вътреобщностна доставка на стоки

Съгласно разпоредбите чл. 7, ал. 5 на ЗДДС съществуват доставки, за които не се прилага режимът на вътреобщностната доставка на стоки дори да е налице изпълнение на посочените в ЗДДС условия за ВОД.

Не е налице вътреобщностна доставка в случаите на:

 • доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики, за които лицето прилага специалния ред на облагане на маржа на цената;
 • доставката на стоки, които се монтират или инсталират от доставчика;
 • доставката на стоки, доставяни на борда на кораби, самолети и влакове по време на превоза на пътници по чл. 18 от ЗДДС;
 • доставката на стоки, свързани с международен транспорт и на злато за централната банка;
 • доставката на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставката на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;
 • доставките, извършвани от посредник в тристранна операция;
 • дистанционни
 • ...

Е.1.5. Облагаеми и освободени вътреобщностни доставки

Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка, с изключение на освободените вътреобщностни доставки.

Освободени вътреобщностни доставки на стоки са доставките, които, ако са извършени на територията на страната, биха били освободени по реда на глава четвърта от ЗДДС, съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗДДС.

При извършена доставка на учебни помагала по реда на чл. 41, т. 3 от ЗДДС от доставчик лице, регистрирано по ЗДДС на получател – лице, регистрирано за целите на ДДС в държава-членка, като същите се транспортират от територията на страната до територията на държава-членка е налице освободена вътреобщностна доставка.

Ще отбележим, че предвид разпоредбата на чл. 50 във връзка чл. 38, ал. 2 от ЗДДС, освободена вътреобщностна доставка е налице и в случаите на доставки на стоки с доставчик лице, регистрирано по ЗДДС и получател – лице, регистрирано за целите на ДДС в държава-членка, като стоките се транспортират от територията на страната до територията на държава-членка и:

 • които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото
...

Е.1.6. Място на изпълнение на вътреобщностните доставки на стоки

Мястото на изпълнение на доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Това правило е регламентирано с разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС.

В случаите на извършване на вътреобщностна доставка на стока, стоката може да се транспортира, както от или за сметка на доставчика, така и от или за сметка на получателя, но транспортът задължително започва от територията на страната. От това следва, че мястото на изпълнение на вътреобщностна доставка на стока е на територията на страната.

Дружество търгува с бойлери, които се доставят до територията на Гърция от български превозвач. В някой случаи бойлерите се доставят директно до магазини за търговия на дребно във Гърция.  За целта дружеството има договор за съхранение на стоки на склад и доставка до магазини на територията на Гърция.

По смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС /в сила от 01.01.2009 г./ за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени,

...

Е.1.7. Данъчно събитие и изискуемост на данъка при вътреобщностните доставки на стоки

Данъчно събитие

При ВОД данъчното събитие възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната, съгласно чл. 51, ал. 1 на ЗДДС. Следователно датата, на която възниква данъчното събитие за вътреобщностна доставка се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС.

С оглед на това, данъчно събитие възниква при прехвърляне на собствеността, с изключение на случаите по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3 и 4, при които данъчното събитие е датата на фактическото предоставяне на стоката (прехвърляне на право на собственост под отлагателно условие; предоставяне на стока по договор за лизинг, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост; предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка). В случаите на предоставянето на стока по реда на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата на предоставянето на стоката.

В случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4, при която регистрирано по ЗДДС лице изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга държава-членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС на основание чл. 51...

Е.1.8. Данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки

Данъчната основа на вътреобщностните доставки на стоки се определя по общия ред, регламентиран с чл. 26 от ЗДДС. В този смисъл данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по ЗДДС. Не се смятат за възнаграждение по доставка плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

 Така определената данъчна основа се увеличава със:

 • всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
 • всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
 • съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
 • стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

При вътреобщностна...

Е.1.9. Данъчна ставка, приложима за вътреобщностните доставки на стоки

На основание чл. 53, ал. 1 ВОД на стоки, с изключение на освободените ВОД, са облагаеми с нулева ставка на данъка.

Начисляване на данъка за вътреобщностна доставка от регистрирано лице

Начисляването на данъка за ВОД се извършва по общия ред на закона. Без оглед на обстоятелството, че данъчната ставка за доставката е нула, регистрираните лица, за които данъкът е станал изискуем са длъжни, да го начислят по реда на чл. 86 от ЗДДС, като:

 • издадат данъчен документ, в който посочат данъка на отделен ред;
 • включат размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
 • посочат издадения за доставката данъчен документ в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Единствено, ако са изпълнени предпоставките на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС и доставчикът притежава документите, визирани в чл. 45 на ППЗДДС, ще е приложима нулевата ставка на данъка.

На основание чл. 46, ал. 1 от ППЗДДС, ако данъчно задълженото лице не се снабди с документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка,...

Е.1.10. Удостоверяване на вътреобщностните доставки

Необходимите документи, удостоверяващи извършването на ВОД са регламентирани в чл. 53, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 45 от ППЗДДС са следните:

 • Документи за доставката.
 • Документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава-членка.

Документи за доставката при ВОД

За доказване на вътреобщностна доставка на стоки, доставчикът следва да разполага, със следните документи за доставката:

 • Фактура, в която е посочен валиден идентификационен номер по ДДС на получателя, издаден от държавата членка, под който му е извършена доставката и който е издаден от администрацията на държава-членка.

Трайно установената съдебна практика на ВАС е, че фактурите сами по себе си не могат и не доказват реалността на извършване на една доставка.

От Решения на ВАС по отношение на регистрация за целите на ДДС на получателя на доставката се извежда изводът, че  чл. 7 на ЗДДС изисква доставчикът и получателят да бъдат регистрирани и ДДС номерът, следва да бъде валиден към момента на извършване на ВОД. 

Ако към...

Страници

Go to top