Д. Данъчен кредит

Корекции на ползван данъчен кредит

Мина Янкова – данъчен  експерт

 1. Правила за корекции, предвидени с ДДС Директивата

Разпоредбата на член 187, параграф 2, първа алинея от Директивата за ДДС предвижда при дълготрайните активи да се извършва годишна корекция на сумата за приспадане. Съгласно втора алинея от тази разпоредба корекцията зависи от „измененията на полагащото се приспадане през следващите години по отношение на това за годината, през която стоките са били придобити“.
Извод:
За всяка текуща година от периода на корекция следва да се определя дали е налице право на приспадане. Ако в определена година това право не е налице, се извършва корекция по отношение на една пета/една двайста от приспаднатия в годината на придобиване ДДС, който следва да бъде възстановен обратно в бюджета. Тази проверка се повтаря всяка година до края на периода на корекция. По този начин предвиденото в член 187, параграф 2 от Директивата за ДДС текущо определяне на правото на приспадане за дълготрайни активи през периода на корекция отговаря на условията за коригиране в хипотезите по член 185, параграф 1 и по член 184 от Директивата.
За прилагането на механизма на корекцията е необходимо да е настъпила последваща промяна в първоначално...

Д.1. Понятие за данъчен кредит

За регистрираните по ЗДДС лица при определени условия възниква право на приспадане на данъчен кредит за получените от тях стоки или услуги по облагаема доставка, за получени авансови плащания по облагаеми доставки, за осъществен от лицето внос и за изискуемия от него данък върху добавената стойност като платец по Глава осма от ЗДДС.

Понятието „данъчен кредит“ е дефинирано в чл. 68, ал. 1 от ЗДДС. „Данъчният кредит“ е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за:

 • получени от него стоки и услуги по облагаема доставка;
 • извършено плащане, преди да е възникнало данъчно събитие за облагаема доставка;
 • осъществен от лицето внос;
 • изискуемия от него данък като платец по Глава осма от ЗДДС.

Може да се приспадне, като данъчен кредит само данъкът, начислен за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка.

 

Д.2. Възникване на право на приспадане на данъчен кредит

Правото на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 68, ал. 2 от ЗДДС възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

При доставки на стоки или услуги с място на изпълнение територията на страната данъкът върху добавената стойност става изискуем на датата, на която възниква данъчно събитие за доставката или на датата на получаване на авансовото плащане.

Доставки с право на приспадане на данъчен кредит

Доставките с право на приспадане на данъчен кредит са посочени в чл. 69 от ЗДДС. Съгласно разпоредите на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне:

 • Данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по българския ЗДДС лице, му е доставил или предстои да му достави.
 • Начисления от митническите органи данък при внос на стоки, осъществен по реда на чл. 56 от ЗДДС, и начисления от вносителя данък по чл. 57 от ЗДДС, когато той е регистрирано лице и има разрешение да прилага този режим във връзка с реализирането на инвестиционен проект по чл. 166 от ЗДДС.
 • ...

Д.3. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит

Случаите, при които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, независимо че са изпълнени условията по чл. 69 и чл. 74 от ЗДДС, са посочени в чл. 70 от ЗДДС. Не е налице право на приспадане на данъчен кредит в следните случаи:

 1. Когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки и придобивания по Глава четвърта от ЗДДС. Освободените доставки по българския ЗДДС са посочени в чл. 39 до чл. 50 от закона. Освободени доставки са и вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания, които биха били освободени, ако са извършени на територията на България.
 2. Когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

„Безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото.

Непризнаването правото на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, които са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, на основание ал. 3 на чл. 70 от ЗДДС не се прилага и за регистрираните лица възниква право на приспадане на...

Д.4. Изключения в ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит

По изключение, разпоредбите на ал. 1, т. 4 и т. 5 на чл. 70 от ЗДДС относно непризнаване правото на приспадане на данъчен кредит при придобиването или вноса на автомобили и доставките на стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт, подобрение или експлоатация, не се прилагат, когато:

 • мотоциклетът или лекият автомобил се използват единствено за:
  • транспортни и охранителни услуги;
  • таксиметрови превози;
  • отдаване под наем;
  • куриерски услуги;
  • подготовка на водачи на моторни превозни средства;
  • включително последващата продажба на транспортните средства, използвани за извършване на посочените услуги.

ЗДДС обвързва правото на приспадане на данъчен кредит с обстоятелството, както дали тези превозни средства се използват за извършване на основна дейност, така и с това, дали те се използват единствено за посочените по-горе дейности.

 • мотоциклетът или лекият автомобил са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
 • стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
 • стоките
 • ...

Д.5. Условия за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в чл. 71 от ЗДДС.

Съгласно разпоредбите на чл. 71 от ЗДДС лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните условия:

 1. По отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател – да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.
 2. В случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по Глава осма от ЗДДС – да е издало протокол по реда на чл. 117, или чл. 163б, ал. 2 от ЗДДС и е спазило изискванията на чл. 86 от ЗДДС за начисляване на данъка.

В случаите по чл. 161 (при доставки на инвестиционно злато) и чл. 163а (при доставки на стоки и услуги, посочени в Приложение № 2 от ЗДДС), когато доставчикът е данъчно задължено лице, получателят трябва да притежава и данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в които е посочено съответното основание за неначисляване на данъка.

 1. <st

  Условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в чл. 71 от ЗДДС.

  Съгласно разпоредбите

 2. ...

Д.6. Упражняване правото на приспадане на данъчен кредит. Период за упражняване

Периодът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит е посочен в чл. 72, ал. 1 от ЗДДС. Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

Правото на приспадане на данъчен кредит, възникнало до 1 януари 2010 г., което не е упражнено към датата на влизане в сила на този закон и за упражняването, на което не са изтекли трите данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право, може да се упражни в някои от дванадесетте данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право.

Упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Регистрирано по ЗДДС лице упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗДДС, като:

 1. Включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 от ЗДДС.
 2. Посочи документа по чл. 71 от ЗДДС (фактура, известие, протокол) в дневника за покупките по чл. 124 от ЗДДС за
 3. ...

Д.7. Право на приспадане на частичен данъчен кредит

За да възникне право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените доставки на стоки или услуги от регистрирано лице в изпълнение както на облагаеми доставки, така и на освободени, или на дейности, различни от икономическата му дейност е допустимо използването на всеки разумен метод, който дава възможност да се проследи връзката между използването на получените доставки на стоки или услуги за облагаемите доставки и позволяващ същите да бъдат отделени от тези, използвани за освободени доставки или за дейности, различни от икономическата дейност, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за начисления данък за получените от регистрирано лице доставки на стоки или услуги, доколкото същите не могат да бъдат отделени, и които се използват, както за облагаемите доставки, така и за освободени доставки или за дейности, различни от икономическата дейност, следва да се приложи разпоредбата на чл. 73 от ЗДДС.
Възникването на правото на приспадане на частичен данъчен кредит е уредено в чл. 73 от ЗДДС.

Право на приспадане на частичен данъчен кредит възниква за регистрирани по ЗДДС лица по отношение на данъка...

Д.8. Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация

Разпоредбите на чл. 74, ал. 1 от ЗДДС допускат регистрираните лица по реда на чл. 96 (задължителна регистрация), чл. 97 (задължение за регистрация при доставка на стоки с монтаж и инсталиране), чл. 98 (задължение за регистрация при дистанционни продажби), чл. 100, ал. 1 и ал. 3 (регистрация по избор и при уведомяване на данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано лицето за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната), чл. 102 (регистрация по инициатива на органите по приходите) или чл. 132 (задължителна регистрация в резултат на преобразуване) от ЗДДС да ползват право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този ЗДДС, които са налични към датата на регистрацията.

Условия за възникване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация по ЗДДС

Правото на приспадане на данъчен кредит за наличните стоки към датата на регистрацията възниква само за наличните...

Д.9. Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация

Регистрирано по ЗДДС лице, на основание разпоредбите на чл. 76, ал. 1 от ЗДДС, има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, които са налични към датата на последващата му регистрация.

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва облагаема доставка по смисъла на ЗДДС на всички налични стои, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за счетоводството.

Съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация възниква, когато са налице едновременно следните условия:

 1. Наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на последващата регистрация по този закон са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
 2. Начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите.
 3. С наличните активи лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69, които са с право
 4. ...

Страници

Go to top