Б.2. Дата на възникване и изискуемост на ДДС при доставка на стоки или услуги

Доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължено лице, е основното данъчно събитие, което заедно с вътреобщностното придобиване и вносът на стоки, формира предметния обхват на закона (чл. 25, ал. 1 от ЗДДС).

Точното определяне на датата на възникване на доставките като данъчно събитие е от изключително важно значение, тъй като на тази дата:

  • ДДС става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
  • възниква основание за освобождаване от начисляване на ДДС – за освободените доставки и за тези с място на изпълнение извън територията на България.

Основното правило за възникване на доставките като данъчно събитиесе съдържа в чл. 25, ал. 2 от ЗДДС.

Възникване на данъчно събитие при доставки на стоки

По отношение на доставките на стоки, данъчното събитие възниква на датата на прехвърляне правото на собственост върху стоката. Това прехвърляне настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта. Когато обаче тя е само родово определена (а това са мнозинството от случаите), прехвърлянето на собствеността се отлага до индивидуализацията на вещта...

 

Можете да намерите повече информация за ЗДДС
и промените за 2018 г. в изданието „ДДС правила за 2018 г.“: ТУК .

Go to top