А. Цел, обхват и основни понятия по ЗДДС

А.1. Цел на Закона за данък върху добавената стойност

Идеята за облагане на потреблението на стоки и услуги с данък върху добавената стойност, принадлежи на френския икономист Морис Лоре. ДДС е вид оборотен данък, чиято изискуемост зависи от естеството на извършените доставки и по принцип не е свързана с индивидуалното състояние на извършителите на тези доставки, нито с правната основа на придобиването.

Този данък се внася в бюджета от лицата – законни платци, тоест предприятията, които произвеждат и/или доставят стоките или услугите.

Данъкът се включва еднократно в крайната цена на стоката или услугата, като се плаща от крайния потребител. Данъкът се определя само върху добавената стойност на всеки етап от производството и реализацията на стоките и услугите, чрез механизма на приспадане на данъчен кредит от всеки получател във веригата от доставки до крайния клиент

Революционната идея на френския икономист Морис Лоре се реализира за първи път през 1954 г. с въвеждането на данък върху добавената стойност, първоначално само в големите френски компании. Едва в края на 60-те години и началото на 70-те повечето западноевропейски страни започват да използват ДДС. Днес, данък върху добавената стойност се използва в 136 страни по света, като представлява...

А.2. Обхват на ЗДДС

Обект на облагане с данък върху добавената стойност са:

  • Всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга.
  • Всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация.
  • Всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната.
  • Всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по този закон.
  • Вносът на стоки.

Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчнозадължено лице и която е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице. Данък не се начислява при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

За целите на облагане с българския ДДС територията на България е...

А.3. Субекти на данъчно облагане по ЗДДС

Данъчно задължени лица

  • При извършване на доставка данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
  • При внос на стоки данъчно задължено лице е всяко физическо или юридическо лице.
  • При инцидентно извършване на възмездна вътреобщностна доставка на ново превозно средство, данъчно задължено лице е всяко лице – физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице, държавата, държавните и местни органи.
  • При получаване на услуги, в сила от 01.01.2010 г., данъчно задължени лица (за всички получени услуги) са:
    • Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност.

      Ако една фондация, извършва облагаеми доставки и хуманитарна дейност, която е извън рамките на независимата икономическа дейност, считано от 01.01.2010 г. е данъчно задължено лице за всички услуги, които получава.

    • данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност.

Тук ще отбележим, че данъчно незадължено юридическо лице е...

А.4. Основни понятия

Стока

Стока е всяка движима и недвижима вещ.

Стока е и електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер.

Не са стока по смисъла на ал. 1 парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Общо правило

Доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката.

ЗДДС е определил, като доставка на стока и:

на неговите работници и служители

  • прехвърлянето на право на собственост върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган
  • прехвърлянето на друго вещно право върху стоката в резултат на искане или акт на държавен или местен орган;
  • прехвърлянето на право на собственост върху стоката на основание на закон срещу обезщетение;
  • прехвърлянето на друго вещно право върху стоката на основание на закон срещу обезщетение;
  • фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок;
  • фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на
  • ...

А.5.1 Европейско законодателство - Регламент (ЕС) №282/ 2011

На 15.03.2011 г. Съветът на Европейския съюз прие Регламент (ЕС) №282/ 2011 (наричан по-долу регламента), с който се определят мерки за прилагане на Директива 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност. Регламентът е пряко приложим от 01.07.2011 г. във всички страни-членки на Европейския съюз, поради което не е необходимо да бъде транспониран в националното законодателство на България и всяка национална норма, която му противоречи е неприложима.

Регламентът изяснява някои аспекти от директивата с цел да се осигури еднакво прилагане на правилата за данъка върху добавената стойност и по специално по отношение на данъчно задължените лица, доставката на стоки и услуги и място на изпълнение на облагаемите доставки. В настоящото изложение, са разгледани правилата, въведени с регламента, засягащи по-широк кръг от лица.

Място на доставка на услуга 

Правилното прилагане на правилата за определяне на мястото на доставка на услуги зависи от статута на получателя, данъчнозадължено лице или данъчно незадължено лице, в какво качество действа, както и от местоположението на лицето – доставчик или получател на услугата.

Правила, относно определяне статута на лице, получател по...

А.6. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС) е приет и обнародван в Държавен вестник, бр. 40 от 29.05.2012 г., и има за цел опростяване на административните процедури и улесняване на прилагането му от задължените лица и приходната администрация.

  1. Европейска правна регламентация

Законът урежда осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република България и държавите членки на Европейския съюз в съответствие с регламентите на Европейския съюз в тази област.

Държавите членки са задължени да предоставят месечна статистическа информация за вътрешнообщностната търговия със стоки на Генералния директорат „Евростат“ към Европейската комисия по статистика и неговата база данни КОМЕКСТ, на Международния валутен фонд, както и за база данни КОМТРЕЙД на ООН.

Общата нормативна рамка в тази област е предвидена в следните европейски регламенти – Регламент (ЕО) № 638/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета, наричан „базов регламент“, в който са предвидени общите правила за изготвяне на статистиката, изменен и допълнен с Регламент (ЕО) № 222/2009; както и Регламент (ЕО) № 1982/2004 г. на Комисията, изменен с Регламенти (ЕО) 1915/2005, (ЕО) 91/2010...

Go to top