Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Дейността на дружеството е свързана с внос и последваща продажба на територията на страната на неолющен ориз, за което се прилага чл.163а от ЗДДС. Като резултат от тази дейност ежемесечно се формира ДДС за възстановяване в съществен за фирмата размер. Въпросът ни е може ли възстановяването на данъка да се извърши по реда чл. 92, ал. 3 от ЗДДС или следва да изчакаме и следващите два месеца и тогава по реда на чл. 92, ал. 1 от ЗДДС да поискаме да ни бъде възстановен данъкът?

Съгласно чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 от същия закон, се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:
1.    лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се...

Възстановяване на ДДС от друга държава-членка

През 2013 г. служители на нашето дружество бяха командировани в Австрия, с цел посещение на организирано международно изложение.  За нощувките там им е начислен данък върху добавената стойност.
Какви действия следва  да предприемем, за да ни се възстанови начислен данък върху добавената стойност в Австрия? Има ли някакви специфични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да ни бъде възстановен данъкът?

Редът, по който се възстановява данък върху добавената стойност, начислен в друга държава-членка, е регламентиран в Наредбата за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността (Наредба № Н-9/16.12.2009 г.). Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък...

Съотношение по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

Данъчните основи на кои доставки се включват при определяне на съотношението по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС?

Съгласно чл. 92, ал. 3 от ЗДДС данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 от ЗДДС се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка. Облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС са доставките на стоки и услуги...

Go to top