Туристически услуги

Данъчна основа при доставка на туристическа услуга към туроператор

Българско дружество, извършващо дейност като туроператор, предоставя услуга по настаняване (нощувка и закуска) в категоризиран хотел на територията на страната. Получател по доставката е друг туроператор (неустановен на територията на България), който ще използва получената услуга за доставка на обща туристическа услуга.

Върху каква данъчна основа следва да бъде изчислен дължимият от българското дружеството данък върху добавената стойност – възнаграждението за оказаната услуга на чуждестранния туроператор или върху данъчна основа, равна на маржа на цената?

В резултат на направените промени в чл. 136 от ЗДДС, които са в сила от 01.01.2012 г., доставката между българското дружество и чуждестранното лице не се третира като доставка на обща туристическа услуга, за която са приложими специалните разпоредби на Глава шестнадесета от ЗДДС. Според новата ал. 3 на чл. 136 от ЗДДС разпоредбите на Глава шестнадесета не се прилагат от туроператор към друг туроператор. Режимът на маржа на цената ще се...

Обща туристическа услуга

Фирма, която не е регистрирана по ДДС, се занимава с туроператорски услуги и организиране на екскурзии.

За последните 12 месеца, фирмата е реализирала приходи в размер на 90 000 лв. За една част от тях, самостоятелно е организирала осъществяването на екскурзиите /транспорт, хотел, семинарно обучение и други услуги/. Но за по-голямата част от приходите са ползвани услуги на доставчици – други туроператорски фирми, за което има издадени фактури от тях. За последните 12 месеца тези разходи за туроператорски услуги възлизат на 60 000 лв. Следователно облагаемият оборот на фирмата за целите на регистрация по ЗДДС, определен по реда на чл. 139 от ЗДДС е в размер на 30 000 лв. /90 000 лв. – 60 000 лв./.

Въпросът е дали тези разсъждения са правилни и ако е така, то в края на отчетната година в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на ред Общо приходи ще фигурира сума по-голяма от 50 000 лева и фирмата няма да бъде регистрирана по ЗДДС?

В случаите, при които се доставя обща туристическа услуга по чл. 136 от ЗДДС, за данъчна основа на услугата, съгласно чл. 139, ал. 1 от с.з., се приема маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

  1. общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите
  2. ...

Превоз на пътници

Дейността на дружеството е свързана с извършването на вътрешен и международен превоз на пътници. По силата на сключен договор с кипърски туроператор, регистриран по ДДС, имаме задължение да превозваме неговите клиенти при пристигането им в България от дадено летище или пристанище до хотела, в който следва да бъдат настанени.
Коя разпоредба следва да бъде приложена за определяне мястото на изпълнение на извършваната доставка – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, защото услугата ни е възложена от фирма, регистрирана по ДДС, или чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС, защото на практика услугата се ползва от физически лица?

В случая, изложен във въпроса, извършваната услуга е свързана с превоз на туристи между две точки на територията на България, т.е. предоставя услуга по пътнически превоз.
Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и това е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, независимо дали...

Юридически лица с нестопанска цел

Необходимо ли е сдруженията и фондациите – получатели на обща туристическа услуга, да предоставят декларацията по чл. 87а от ППЗДДС? Или независимо че могат да извършват и стопанска дейност, сдруженията и фондациите не се включват в обхвата на понятието „данъчно задължено лице“ по смисъла на ЗДДС?

За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, съгласно чл. 87а от ППЗДДС (в сила от 21.02.2012 г.) доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба. Доколкото в ППЗДДС няма изискване за формата и съдържанието на декларацията, то същата може да бъде оформена и като част от договора, когато има такъв между доставчика и получателя.
В Глава шестнадесета на ЗДДС е...

Go to top