Процедура по прекратяване на съществуващо ДЗЗД

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД и процедурата по дерегистрация му по ЗДДС. Какви действия трябва да се  предприемат и в какви срокове?
Дружеството прилага двустранна форма на счетоводство съгласно Закона за счетоводството. Регистрирано е по ДДС по чл. 100, ал. 1, няма назначени работници по трудови правоотношения и по договор за управление.

 

По отношение прилагането на ЗДДС
Основанията за прекратяване на дружество по ЗЗД са посочени в чл. 363 от ЗЗД, като са посочени следните хипотези на прекратяване на договора за гражданско дружество:

  • с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно;
  • с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;
  • със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;
  • ...

Можете да намерите повече информация за ЗДДС
и промените за 2018 г. в изданието „ДДС правила за 2018 г.“: ТУК .

Go to top