Регистрация и дерегистрация

Възнаграждение за гаранционно обслужване

 Турска фирма, неустановена в България, e доставила оборудване на българско дружество. За целите на гаранционното обслужване турската фирма сключва договор с нашето дружество, за което ежемесечно ще получава възнаграждение по 6 000 лв.

  1.  Следва ли да прилага чл. 129 ал. 2 от ЗДДС?
  2.  Формира ли облагаем оборот за регистрация по ЗДДС?
  3.  Задължително ли е да издава фактура на турското дружество?

Съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗДДС, не се смята за доставка предоставянето на услуга по отстраняването на възникнали дефекти при условията на договорено гаранционно обслужване, когато са налице едновременно следните условия:

  •  услугата е извършена от лице, упълномощено за това от производителя;
  •  производителят не е установен на територията на страната;
  • гаранционното обслужване е за сметка на производителя.

Приложението на посочената по-...

Доход от трета-страна

Физическо лице, което няма никакви доходи в България, плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с американска компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка. Годишният оборот от тези суми надхвърля 50 000 лв. за година.

Какви задължения произтичат за това лице в България? Трябва ли да се регистрира по Закона за ДДС?

Доколкото в поставения от Вас въпрос не е уточнен характерът на услугите, които предоставяте, приемаме, че същите попадат в обхвата на изброените в разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало...

Задължение за регистрация при услуги с предмет освободени доставки

Дружеството е собственик на сграда, която е придобита през 2005 г. Възнамеряваме да апортираме сградата в друго дружество, което е регистрирано като лечебно заведение по реда на Закона за лечебните заведения.

Задължено ли е дружеството, в което се апортира сградата да се регистрира по ЗДДС, след като извършваните от него услуги са предмет на освободени доставки по чл. 39 от ЗДДС и апортираната сграда също е предмет на освободена доставка?

Задължението за регистрация при преобразуване на търговско дружество, прехвърляне на предприятие или извършване на непарична вноска в търговско дружество е регламентирано в чл. 132 от ЗДДС. По силата на цитираната разпоредба на задължителна регистрация подлежи лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице.

Задължението за регистрация не зависи от обстоятелството дали стоките, които се апортират, са предмет...

Заявление за регистрация при получен отказ

За реализиран оборот над 50 000 лв., на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е подадено заявление за регистрация. Управителят на дружеството е и управител на друго дружество, което има задължения за данък върху добавената стойност в размер на 150 000 лв. по ревизионен акт, който се обжалва пред Върховен административен съд.

Поради наличие на обстоятелства по чл. 176а, ал. 1, т. 1 от ЗДДС на дружеството е връчен отказ за регистрация. През следващите три месеца дружеството отново е подавало заявления за регистрация, спазвайки разпоредбите на чл. 96 от ЗДДС, като също са издадени откази за регистрация.

При положение, че вече са издадени четири отказа за регистрация, задължено ли е дружеството да продължава да подава всеки месец заявление за регистрация по ДДС?

По силата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В разпоредбата на ал. 5 от цитираната правна норма е указано, че задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по-дълъг от определения в ал. 1. В тази връзка, съгласно чл. 73, ал...

Определяне на облагаем оборот

Българско физическо лице извършва посреднически услуги на данъчно задължено чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз по доставка на стоки за българско юридическо лице до българска граница. (INCOTERMS CIF)

Възнаграждението се получава от чуждестранното юридическо лице по банков път.

Влиза ли това възнаграждение за оказаните посреднически услуги към чуждестранното юридическо лице извън Европейския съюз като облагаем оборот за регистрация по ЗДДС или евентуално по чл. 97а?

От значение за възникването на задължение за регистрация по ЗДДС е мястото на изпълнение на услугата. Определянето на мястото на изпълнение при доставки на услуги зависи от статута на получателя, данъчнозадължено лице или данъчно незадължено лице и от неговото местоположение.

 Общото правило за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, когато получател по същата е данъчно задължено лице, се съдържа в разпоредбата на чл. 21, ал. 2...

Префактурирани разходи и определяне на облагаем оборот за регистрация

Здравно заведение отдава под наем част от сградата, в която се помещава.

Освен дължимия по договора наем, наемодателите заплащат и разходи за електроенергия, топлоенергия и вода. Предвид това, че фактурите, издадени от дружествата – доставчици, са на името на здравното заведение, се налага впоследствие да префактурираме на наемателите част от посочените разходи. Разпределянето на посочените разходи се извършва на база съотношението на наетите от наемателите площи, спрямо общата площ на сградата, тъй като няма отделни контролно измервателни уреди за всеки един от наемателите.

Следва ли при определяне на облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС да се вземат предвид и така префактурираните разходи?

Според становище на НАП изразено в писмо с изх. № 20-00-42/ 21.02.2014 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, в които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка, с оглед прилагането на правилата за регистрация, сумите от това префактуриране не следва да се приемат за облагаем оборот.

Но доколкото в цитираното становище е посочено, че то разглежда случаите, при които...

Процедура по прекратяване на съществуващо ДЗЗД

Каква е процедурата по прекратяване на съществуващо ДЗЗД и процедурата по дерегистрация му по ЗДДС. Какви действия трябва да се  предприемат и в какви срокове?
Дружеството прилага двустранна форма на счетоводство съгласно Закона за счетоводството. Регистрирано е по ДДС по чл. 100, ал. 1, няма назначени работници по трудови правоотношения и по договор за управление.

По отношение прилагането на ЗДДС
Основанията за прекратяване на дружество по ЗЗД са посочени в чл. 363 от ЗЗД, като са посочени следните хипотези на прекратяване на договора за гражданско дружество:

  • с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно;
  • с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;
  • със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;
  • ...

Регистрация на физическо лице

През м. Юли 2011 г. е извършено прехвърляне на предприятие на едноличен търговец и е вписано заличаване в търговския регистър. Едноличният търговец не е бил регистриран по ЗДДС.

През м. Октомври 2011 г. физическото лице, което е било собственик на едноличния търговец, е сключило договор за отдаване под наем на недвижим имот, който ще се използва за офис.

Следва ли при определяне на облагаемия си оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС да се вземе предвид и реализирания облагаем оборот от едноличния търговец преди датата на заличаването му?

Задължение за регистрация по ЗДДС възниква за всяко данъчно задължено лице, което за период не по-дълъг от 12 последователни месеца е извършило облагаеми доставки на обща стойност над 50 000 лв. При определяне на облагаемия оборот следва да се има предвид, че ако физическо лице има и регистриран едноличен търговец, това не са две отделни данъчно задължени лица. В случая става въпрос за едно и също данъчно задължено лице и за целите на задължителната...

Регистрация по ЗДДС

Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, с основна дейност отдаване под наем на недвижимо имущество, продава апартамент, който го е отдавала под наем. Следва ли продажбата да се счита за облагаем оборот за регистрация по ЗДДС? Апартаментът е на 20 г., но е бил собственост на фирмата от около 2 години.

В ЗДДС съществуват две основания, въз основа на които въпросната продажба на апартамента няма да формира облагаем оборот за целите на регистрацията по ЗДДС на фирмата.

Първото основание се съдържа в разпоредбата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС. По силата на посочената разпоредба в облагаемия оборот не се включват доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето. В конкретния случай безспорно активът е участвал...

Регистрация по чл. 99

Дружество извършва хазартна дейност, която съгласно чл. 48 от ЗДДС е освободена от облагане с ДДС, но е регистрирано по ЗДДС по реда на чл. 99 от същия закон.

Следва ли в регистрите по ДДС да се включват всички документи на дружеството, съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗДДС или е достатъчно да се включват само фактурите и протоколите за вътреобщностните придобивания.

Разпоредбите на чл. 99 и чл. 110, ал. 2 от ЗДДС регламентират задължение, респективно право за всяко данъчно задължено лице и данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано на друго основание и извършва вътреобщностно придобиване, да се регистрира по същия закон. Това е специален вид регистрация по този закон за целите на облагане на вътреобщностните придобивания.

По силата на чл. 113 от ППЗДДС, регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по...

Страници

Go to top