Облагане с ДДС

Ваучери

Българско дружество, в качеството на посредник, извършва продажба на ваучери, които дават право на притежателите им да закупуват стоки и да ползват услуги, предоставяни от различни доставчици. Конкретната стока и/или услуга се предоставя директно от доставчика, след представяне на закупените от клиента ваучери. Ваучерите имат определен срок на валидност, след изтичането на който клиентът няма възможност да възстанови платената сума за номиналната стойност на ваучера. Доставчикът следи за валидността на ваучерите, които предявяват пред него клиентите и предоставя стоки и/или услуги само срещу ваучери с неизтекъл срок. Сумите получени от клиента за ваучери, които не са използвани в определения срок, остават в полза на дружеството.

Подлежат ли на облагане с ДДС сумите, които няма да се възстановят на клиентите, а остават като приход на дружеството?

Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС обект на облагане с данък върху добавената стойност е всяка възмездна доставка на стока или услуга. Доставка на стока и доставка на услуга като понятия са дефинирани в чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС. Най-общо казано, доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката, а доставка на услуга е всяко извършване на услуга.

С оглед на изложеното, доколкото срещу неизползваните в определения срок ваучери не се...

Договор с подизпълнител

Българско дружество е сключило договор за извършване на строителни услуги с възложител фирма от Русия за строеж на обект на територията на Русия. Във връзка с изпълнението на договора е сключен договор с подизпълнител – българска фирма, регистрирана за целите на ЗДДС. В издаваните фактури подизпълнителят е начислил ДДС, като е приложил данъчна ставка 20%.

Правилно ли подизпълнителят е начислил ДДС за извършената от него услуга?

Извършената от подизпълнителя услуга не подлежи на облагане с български данък върху добавената стойност. Това се извежда от разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, по силата на която мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни,...

Доставка на социални добавки

Ръководството на дружеството е взело решение да се предоставят на работниците и служителите социални добавки в натура. Социалните добавки представляват определено количество хранителни продукти, които дружеството произвежда.

Възникват ли за дружеството задължения по ЗДДС при предоставяне на въпросните социални добавки?

За да подлежи на облагане с данък върху добавената стойност дадена безвъзмездна доставка, следва изрично да е приравнена от закона на възмездна

По принцип безвъзмездното предоставяне на стоки и/ или услуги е извън предметния обхват на ЗДДС. Съществуват обаче случаи на безвъзмездни доставки, които попадат в обхвата на закона и подлежат на облагане с данък върху добавената стойност.

Случаите, при които е налице доставка на стока, приравнена на...

Задължение за начисляване на ДДС във връзка с доброволна делба на съсобствени имоти

„А“ ООД и „Б“ ЕООД притежават в режим на съсобственост идеални части недвижим имот (сграда, с разрешение за ползване от 2010 г.) 10% и съответно 90%.

Двете дружества възнамеряват да извършат доброволна делба за поставяне в реален дял на съсобствените имоти. В резултат на това „А“ ООД ще притежава обекти в сградата, равняващи се на 8% от нея, а „Б“ ЕООД ще притежава обекти, равняващи се на 92%.

За уголемяването на дела „Б“ ЕООД дължи на „А“ ООД определено в предварителния договор възнаграждение.

Тъй като и двете дружества са регистрирани по ЗДДС лица, възникват ли за тях задължения по този закон?

От изложеното във въпроса е видно, че в резултат на делбата „А“ ООД и „Б“ ЕООД ще станат собственици на реално определени недвижими имоти.

При разпределението на общия недвижим имот, реално определените недвижими имоти, които „А“ ООД ще получи ще представляват 8% от цялата сграда, при положение, че то е било собственик на 10% идеални части от съсобствения недвижим имот.

Същевременно „Б“ ЕООД ще стане собственик на реално определени недвижими имоти, които...

Задължение за начисляване на ДДС във връзка със съдебно дело

Въз основа на спечелено от дружеството ни съдебно дело е издаден изпълнителен лист за събиране на присъдени суми, дължими от длъжник на дружеството – неизплатено в срок възнаграждение по договор. Длъжникът следва да ни заплати дължимото възнаграждение за извършената услуга, лихви и разноски по делото.

Сумите се превеждат на части от съдия изпълнител по банковата сметка на дружеството, като не може да се установи каква част от тях се отнася за погасяване на възнаграждението по доставката, лихвите или разноските.

Какво е задължението на дружеството ни по ЗДДС във връзка с получаваните суми?

Когато в изпълнение на паричното задължение по банковата сметка на дружеството постъпват суми и не е ясно какво точно от присъденото се включва в тях (възнаграждение, лихва или разноски), следва да бъде съобразена разпоредбата на чл. 76 от Закона за задълженията и договорите.

Съгласно ал. 2 от цитираната норма, когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и...

Изпращане на стоки

Чуждестранно юридическо лице е регистрирано по ДДС в България. Същото лице е регистрирано по ДДС в Русия.

Лицето изпраща стоки от своя склад в България в своя склад в Русия.

За целта се издава проформа фактура и има експортна декларация и транспортен документ, доказващи напускането на стоките от България.

Какво е третирането на това изпращане на стоки по ЗДДС?

Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава-членка, в която лицето е...

Обратно начисляване при аванс преди 01.01.2014 г.

В месец октомври 2013 г. дружеството получава авансов превод за зърно. Издадена е авансова фактура № 1 /01.01.2013 г. на стойност 1200 лв. – 1000 лв.+ 200 лв. ДДС/. През месеци ноември и декември има частично приспадане на аванса общо в размер на 500 лв. /без ДДС/. Остатъкът неусвоен аванс към 31.12.2013 г. е в размер на 500 лв. /без ДДС/.
Януари 2014 г. има изпълнение по този остатък на стойност 100 лв. без ДДС. Как следва да се процедира в конкретния случай:
1.    Частично анулиране по авансова фактура № 1/01.10.2013 г. за 100 лв. с издаване на протокол по чл. 116, ал. 4 с облагаема стойност 100 лв. и ДДС 20 лв.
Издаване на фактура за зърно на стойност 100 лв. без ДДС – обратно начисляване чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС, и при всяко следващо изпълнение да се правят протоколи за частично анулиране на останалия аванс до равностойността на доставката до изчерпването му.
Или
2.    Анулиране на целия остатък по авансовата фактура №1/01.10.2013 г. с издаване на протокол по чл. 116 ал. 4 с облагаема стойност 500 лв. и ДДС 100 лв. Издаване на фактура за зърно на стойност 100 лв. без ДДС – обратно начисляване чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС и издаване на нова авансова фактура за неусвоения аванс в размер на 400 лв. без ДДС – обратно начисляване чл. 163а, ал.  2 от ЗДДС?

В преходните и заключителни разпоредби на ЗДДС, както и в правилника за неговото прилагане, се съдържат разпоредби (§8 от ПЗР на ЗИД ДОПК и §24 от ПЗР на ПИДППЗДДС), уреждащи случаите, в които до влизането в сила на разпоредбите за обратно начисляване на данъка за доставка на зърнени и технически култури по част от приложение №2 към ЗДДС е получено авансово плащане, но възникването на данъчното събитие за доставката възниква в момент, в който се прилага обратно начисляване на данъка....

Опция за придобиване на собствеността при лизинг

Предметът на дейност на дружеството е отдаване на лизинг на движими и недвижими вещи.

За целите на прилагането на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС – как следва да се третира стойността на опцията за придобиване на собствеността – като дължима вноска по договора или като отделна доставка?

Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2014 г. за доставка на стока се счита и случаят, в който в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето.

До края на 2013 г. бе налице основание да се счита, че цената на опцията не представлява...

Работа на ишлеме

Регистрирана по ЗДДС българска фирма оказва услуги на фирма, установена в Румъния – ушиване на горно облекло на ишлеме. Поръчките се изпълняват въз основа на получени от румънското лице поръчки от гръцка фирма.
Материалите (собственост на гръцката фирма) за ушиване на облеклото се доставят директно в склада на нашето дружество и впоследствие готовата продукция се изпраща директно в Гърция.
Както българската, така и румънската, и гръцката фирма са регистрирани по ДДС.
Как трябва да се третират за българското лице посочените операции от гледна точка на ЗДДС?

От изложеното във въпроса се налага изводът, че:

  • българското дружество извършва доставка на услуги по производство на облекло с получател румънско лице, което от своя страна е поело ангажимент за извършването на тези услуги към друго лице от Общността, т.е. българското дружество се явява подизпълнител на румънското;
  • материалите, необходими за производството на облеклата, ще бъдат изпращани от клиента на румънското лице до територията на
  • ...

Третиране на социални услуги

Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Фирмата ни се занимава със социални дейности в България и в Германия. Всички наши служители са назначени в България. За нуждите на клиентите ни в Германия съответно изпращаме наши служители в командировка в Германия (с А1).

В България сме регистрирани като доставчик на социални услуги в Министерството на труда и соц. политика – Агенцията за соц. подпомагане. Така отговаряме на изискванията на Закона за социално подпомагане и ДДС за извършваната в България услуга е 0.

В Германия клиентите ни на социални услуги са частни лица, които не са регистрирани по ДДС .

Въпросът ми е: като фирма, регистрирана по ДДС, дължим ли ДДС относно парите, които постъпват в България от клиентите ни от Германия?

В случая е налице услуга по предоставяне на персонал, по която получател е данъчно незадължено лице. При определяне мястото на изпълнение на доставката приложение ще намери разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС. Това местоизпълнение ще е на територията на страната в случай, че услугата не се предоставя от постоянен обект на фирмата, намиращ се извън територията на страната.

От изложеното във въпроса няма информация, относно това обстоятелство, поради...

Go to top