Продажба на недвижимо имущество

Предприятието ни е продало през 2007 г. на чуждестранно юридическо лице Х апартамент, от построен от него комплекс.
През м. 06/2012 г. нашето дружество прави замяна  на  друг апартамент от  същия комплекс с продадения апартамент през 2007 г., сключвайки нотариален акт за замяна с чуждестранното юридическо лице X. Така продаденият през 2007 г. апартамент отново става наша собственост. За замяната нашето предприятие не е получило инвойс от чуждестранното лице Х, което има регистрация в Търговския регистър у нас (за притежаване на недвижимо имущество в България) и няма ДДС регистрация в България.
През м. 11/2013 г. същият този апартамент, придобит от нас при замяната, се продава на чуждестранно физическо лице.
Как следва да се третира от гледна точка на ЗДДС продажбата на апартамента през ноември/2013 г. на чуждестранното физическо лице, като се има предвид, че разрешението за ползване на комплекса, в който се намира апартаментът е от м. 07/2007 г.?
В случай че се приложи чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и сделката се разглежда като освободена доставка на сграда, която не е нова, необходимо ли е да се правят корекции на основание чл. 79, ал. 1, предвид факта, че при замяната през 2012 г. не е ползван данъчен кредит?

 

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. В ЗДДС не се съдържа определение на понятието „сгради, които не са нови“, но това може да бъде изведено по аргумент на противното на даденото в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС определение за „нови сгради“, т.е. сграда, която не отговаря на изискванията, поставени в това...

Можете да намерите повече информация за ЗДДС
и промените за 2018 г. в изданието „ДДС правила за 2018 г.“: ТУК .

Go to top