Недвижими имоти

Доставка с монтаж

 Румънско данъчно задължено (РДЗ) лице има сключен договор за доставка и монтаж на асансьори с Българско данъчно задължено лице (БДЗ), които ще се инсталират и монтират в строяща се сграда на територията на Република България. РДЗ е наело за подизпълнител на монтажа на асансьорите друго БДЗ (което е предприятие в група с РДЗ). 

  1. Подизпълнителят БДЗ трябва ли да издаде фактурите с ДДС към РДЗ?
  2. РДЗ може ли да си възстанови ДДС по тези доставки съгласно Наредба 9 или
  3. РДЗ да се регистрира за целите на ДДС в България, при положение че няма да има място на стопанска дейност в България, тъй като на практика само ще достави асансьорите, а подизпълнителят БДЗ ще извърши монтажа и инсталацията?
  • По отношение на доставката за извършване на монтаж на чужди стоки – асансьори, която българското дружество подизпълнител извършва към румънското дружество:

Предвид посоченото, че румънското дружество и българското дружество – подизпълнител, са предприятия в група, следва да се отбележи, че представената фактическа обстановка е непълна и е предпоставка за разглеждането на множество хипотези. С оглед на това отговорът на поставените въпроси е принципен....

Наем на зала в трета страна

Туроператор, установен в България и регистриран по ЗДДС, наема от трето лице за свой клиент – данъчно-задължено лице, установено в България и регистрирано по ЗДДС, зала в Дубай /за провеждане на мероприятие – семинар на клиента/. Наемането на залата е единствената доставка на туроператора към неговия клиент.

Как следва туроператорът да издаде фактурата към клиента си, като се има предвид, че залата не е собственост на туроператора, а туроператорът я наема от трето лице  - намира ли в случая приложение чл. 21, ал. 4, т. 1., буква „а“ от ЗДДС /което ще означава място на изпълнение в Дубай и съответно неначисляване на ДДС/ или следва да се приложат общите правила на чл. 21, ал. 2 и във фактурата следва да бъде начислен ДДС?

За целите на облагането е необходимо да се уточни дали туроператорът предоставя туристическа услуга.

В Глава шестнадесета на ЗДДС е предвиден специален ред на облагане на туристическите услуги (режим на маржа), който регламентира данъчното третиране на „обща туристическа услуга“, по която доставчик е туроператор. Режимът на маржа се прилага от туроператор, който предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на...

Отдаване под наем от физическо лице

Физическо лице има фирма – ЕТ, регистрирана по ЗДДС с БУЛСТАТ на ЕТ. Физическото лице като такова дава под наем на предприятие помещение за нежилищни нужди.

Следва ли физическото лице да начислява ДДС върху сумата за наем, какъв документ трябва да издава (от ЕГН или БУЛСТАТ) и съответно трябва ли да го включва в дневника по ЗДДС?

За да отговорим на конкретния въпрос, следва да направим анализ на разпоредбите в ЗДДС.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗДДС е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на...

Продажба на недвижимо имущество

Предприятието ни е продало през 2007 г. на чуждестранно юридическо лице Х апартамент, от построен от него комплекс.
През м. 06/2012 г. нашето дружество прави замяна  на  друг апартамент от  същия комплекс с продадения апартамент през 2007 г., сключвайки нотариален акт за замяна с чуждестранното юридическо лице X. Така продаденият през 2007 г. апартамент отново става наша собственост. За замяната нашето предприятие не е получило инвойс от чуждестранното лице Х, което има регистрация в Търговския регистър у нас (за притежаване на недвижимо имущество в България) и няма ДДС регистрация в България.
През м. 11/2013 г. същият този апартамент, придобит от нас при замяната, се продава на чуждестранно физическо лице.
Как следва да се третира от гледна точка на ЗДДС продажбата на апартамента през ноември/2013 г. на чуждестранното физическо лице, като се има предвид, че разрешението за ползване на комплекса, в който се намира апартаментът е от м. 07/2007 г.?
В случай че се приложи чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и сделката се разглежда като освободена доставка на сграда, която не е нова, необходимо ли е да се правят корекции на основание чл. 79, ал. 1, предвид факта, че при замяната през 2012 г. не е ползван данъчен кредит?

Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. В ЗДДС не се съдържа определение на понятието „сгради, които не са нови“, но това може да бъде изведено по аргумент на противното на даденото в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС определение за „нови сгради“, т.е. сграда, която не отговаря на изискванията, поставени в това...

Продажба на сграда

Дружеството ни притежава офис сграда, построена чрез възлагане и пусната в експлоатация през 2003 г. За строителството е ползван данъчен кредит. Въпросът ни е следният:

  1. Следва ли да бъде начислен ДДС при продажба да сградата?
  2. Ако се избере сделката да бъде освободена, съгл. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, дължи ли се данък в размер на ползвания (чл. 79, ал. 1, чл. 80, ал. 1, т.2 и т. 3 от ЗДДС).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Предвид разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС в тези случаи доставчикът може да избере доставката да е облагаема.

Предвид обстоятелството, че сградата, предмет на продажбата,  не е нова по смисъла на ЗДДС...

Услуга за ремонт на нает актив

От 01.03.2011 г. дружеството ни е наемател по договор за наем на магазин. Срокът на договора е до 28.02.2016 г. Във връзка с дейността на дружеството и за сметка на същото е извършен ремонт на наетия магазин, но поради спадане на продажбите от този обект ще преустановим неговото ползване и ще прекратим договора за наем, считано от 01.06.2013 г.

Тъй като е ползван данъчен кредит за стоките и услугите, които са използвани за извършване на ремонта, възниква ли за дружеството задължение за начисляване на ДДС при преустановяване ползването на магазина и съответно прекратяване на договора за наем?

От изложеното във въпроса е видно, че дружеството е упражнило право на приспадане на данъчен кредит във връзка с доставки на стоки и услуги, използвани за извършване на ремонт на наетия магазин, който е за негова сметка, т.е. налице е безвъзмездно извършване на доставка на услуга за ремонт на нает актив.

По силата на чл. 9, ал. 2, т. 4 от ЗДДС извършването на услуга за ремонт на нает актив се приравнява на доставка на услуга, но когато тази услуга се...

Go to top