Място на изпълнение

Доставка на стока от друга държава-членка до българско физическо лице

ЕООД, извършващо транспортни услуги по превоз на стоки, извърши превоз от Италия до България на  закупено от българско физическо лице кухненско обзавеждане.

Следва ли във фактурата, която ще издадем на физическото лице, да начисляваме български данък 20%, предвид обстоятелството, че получател по доставката е българско физическо лице?

Когато се оказва услуга по превоз на стоки, по която получател е данъчно незадължено лице, мястото на изпълнение на доставката е поставено в зависимост дали превозът е в рамките на Европейския съюз или извън него, а не от коя страна е лицето получател по доставката. Когато транспортната услуга е в рамките на Европейския съюз, мястото на услугата се определя по реда на чл. 22, ал. 1 от ЗДДС и това е мястото, където транспортът започва. В описания във въпроса...

Износ на стоки от друга държава-членка

Българско дружество осъществява ВОП на машинни елементи от регистрирани по ДДС фирми в  Италия и Германия. Впоследствие машинните елементи се изпращат в Република Гърция, където гръцко дружество, регистрирано за целите на ДДС извършва услуга по сглобяване на горепосочените елементи, добавя важни машинни компоненти и материали и по този начин се оформя крайният продукт. Машините са предназначени за износ в трети страни.

Износът на произведените машини ще се извърши от митнически пункт в Гърция, тъй като машините няма да се връщат в България.

  1. Ще се счита ли, че българското дружество извършва износ по смисъла на чл. 28 от ЗДДС?
  2. Обстоятелството, че машините се сглобяват на територията на Гърция и от там се извършва износът, предпоставка ли е българското дружество да се регистрира по ЗДДС в съответната държава-членка?

Покупката на машинните елементи от лицата от Италия и Германия и транспортирането им до България се определя като вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, за което българското дружество следва да начисли данък върху добавената стойност чрез издаването на протокол по чл. 117 от ЗДДС.

По силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС последващото транспортиране на машинните елементи от територията на България до територията на Гърция се...

Място на изпълнение при услуга за предоставяне на рекламна площ за щанд

Дружеството ни е участник в международно изложение, което се провежда на територията на Германия. За излагането на нашата продукция ни се предоставя рекламна площ за щанд.

По реда на коя разпоредба от ЗДДС следва да се определи мястото на изпълнение на получената от дружеството ни услуга?

С направените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г. разпоредбите, уреждащи мястото на изпълнение на доставка на услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби) претърпяха промени, в резултат на което специалната разпоредба на чл. 21, ал. 4, т. 4, б. „а“ от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение на доставка при услуги и съпътстващите ги услуги, свързани с културни, артистични,...

Определяне на данъчното третиране и потоците на Интрастат и VIES декларации

Фирма „А“ е българско юридическо лице, регистрирано по ДДС в България. Фирма „Б“ е шведско юридическо лице, регистрирано по ДДС в Швеция. Фирма „В“ е холандско юридическо лице, регистрирано по ДДС в Холандия. Фирма „Б“ поръчва на фирма „А“ доставка на оборудване състоящо се от: шкаф, платка 1, платка 2.

Фирма „А“ купува за своя сметка шкафа, платка 1 и платка 2 от различни доставчици.

Фирма „Б“ купува за своя сметка допълнителна платка 3 от фирма „В“ в Холандия и от Холандия я изпраща директно в България на фирма „А“, за да я вложи в шкафа заедно с платки 1 и 2.

Фирма „А“ трябва да изпрати цялото оборудване – шкафа, платки 1, 2 и 3, в Швеция на фирма „Б“ и да й го фактурира без стойността на платка 3.

При положение, че платка 3 не е собственост на фирма „А“, какво е данъчното третиране по ДДС на доставката на платка 3 от Холандия до България и от България до Швеция, включително и потока на Интрастат и VIES декларации.

За целите на облагането с данък върху добавената стойност на извършваната от дружеството доставка е необходимо да бъде определено дали същата има за предмет доставка на стока или доставка на услуга.

Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3 от ЗДДС за доставка на услуга се смята всеки физически и интелектуален труд, включително обработка в смисъл на производство, строеж или монтаж на материален актив със суровини и материали, дадени от възложителя в разпореждане на изпълнителя....

Определяне на мястото на изпълнение

„А“ ЕООД закупува плодове и зеленчуци от Македония. Преди да бъде извършен внос на територията на България стоките са продадени на друго българско дружество.

Следва ли за извършената продажба „А“ ЕООД да начислява български данък върху добавената стойност?

На този въпрос отговор дава разпоредбата на чл. 4 от ППЗДДС. Според посочената разпоредба, ако доставчикът на стоките е и техен вносител, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната. Ето защо, ако „А“ ЕООД е вносител на стоките, то при продажбата на същите към другото българско дружество възниква задължение за начисляване на ДДС по реда и условията на българския ЗДДС.

В случай че вносител на...

Отдаване на персонал под наем

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, има основна дейност – отдаване на персонал под наем на фирма от САЩ, която има строителен обект в България. Американската фирма няма у нас клон или офис. Персоналът ще работи на строителния обект в България.

Като каква следва да се класифицира сделката по отдаване под наем на персонал? Трябва ли българската фирма да се регистрира по ЗДДС при достигане на 50 хил. лв. оборот от тази дейност?

Основният въпрос в случая е къде е мястото на изпълнение на услугата, която нашето данъчно задължено лице оказва на американската фирма. То следва да бъде определено по общото правило, съдържащо се в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Защото получателят е данъчно задължено лице (действащо в това си качество), а за услугата законът не предвижда специално правило за установяване на местоизпълнението є. Изхождайки от нормата на ал. 2 от чл. 21, мястото на изпълнение ще е в мястото, където...

Самоначисляване на ДДС

Дружеството ни е установено само в България и извършва превоз на стоки на територията на Общността. Понякога се налага да се извършва авариен ремонт на транспортните средства, с които се извършват превозите. За някои от извършените ремонти в държави-членки ни се издават фактури с начислен данък върху добавената стойност.

Следва ли да се самоначисли ДДС в тези случаи, при положение че такъв вече е бил начислен?

Извършването на ремонтни услуги представлява работа по движима вещ по смисъла на § 1, т. 43 от ДР на ЗДДС.

За този вид услуги, когато получател е данъчно задължено лице, ЗДДС не съдържа специални разпоредби относно определяне мястото на изпълнение.

Това от своя страна означава, че мястото на изпълнение на услугата ще се определя по общото правило на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС – мястото на изпълнение е там, където е установен...

Спедиторска услуга за чуждестранно лице, регистрано по българския ЗДДС

Българско дружество извършва спедиторски услуги на чуждестранно лице (фирма от Португалия), която има и регистрация по българския ЗДДС.

Предвид наличието на регистрация по ЗДДС на това лице в България задължени ли сме да начислим ДДС, прилагайки данъчна ставка 20 на сто?

Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е указан в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа...

Услуга по осигуряване на персонал

Българска фирма (ЕООД, което все още не е регистрирано по ЗДДС) ще предоставя на германска фирма услуга по осигуряване на персонал, състояща се в следното:
БГ фирмата наема по трудов договор български граждани и ще ги изпраща в Германия, където наетите лица ще работят като болногледачи в различни германски домакинства (германската фирма посреща българските граждани и се ангажира да им осигури работа като болногледачи). За предоставения персонал БГ фирмата ще получи възнаграждение от германската фирма (съгласно сключен договор между 2-те фирми). Германската фирма е регистрирана по ДДС в Германия и има  ДДС номер (валидността, на който сме проверили в сайта на НАП).
1. Трябва ли БГ фирмата да се регистрира задължително по ЗДДС преди да започне доставка на услугата осигуряване на персонал към германската фирма?
2. Кое е мястото на изпълнение на доставката за целите на ЗДДС (в случай че е задължителна регистрацията по ЗДДС за БГ фирмата)?

В описания във въпроса случай получателят на услугата може да се определи като данъчно задължено по смисъла на чл. 18, параграф 1 от Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, тъй като същият е регистриран за целите на ДДС в Германия. В конкретния случай, доколкото извършваните от дружеството услуги не попадат в изключенията,...

Участие в международно изложение

Във връзка с участие на фирмата на международно изложение в Париж, се заплаща такса за регистрация в официалния каталог на организатора на изложението, за което ще бъде получен инвойс.

Къде е, в случая, мястото на изпълнение на услугата и трябва ли да се начислява данък с протокол?

Организирането на научни и образователни мероприятия, семинари, конгреси, конференции и др. подобни, в т. ч. и на изложения е доставка на услуга, която може да се определи като услуга по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗДДС – свързана с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им.

Мястото на изпълнение при доставки на услуги, свързани с организиране на научни и образователни...

Go to top