Интрастат

Информация в Интрастат декларацията

Фирма 1 купува стока, като фактурата получаваме от друга фирма – Фирма 2, регистрирана по закона за ДДС в България, а стоката се доставя от фирма, регистрирана в Гърция /Фирма 3/.

Транспортът на стоката /от Гърция до България/, който се фактурира директно на Фирма 1, също се извършва от българска фирма, регистрирана в България /Фирма 4/.

Тъй като Фирма 1 е данъчен склад за стоки с РОП /режим отложено плащане/ на акциз, стоката пристига в склада директно от Гърция /Фирма 3/ с ПАД на името на Фирма 1, но фактурата за стоката и транспорта са съответно от Фирма 2 и Фирма 4.

Фирма 1 има ли задължение да подава информация в Интрастат декларацията за тази сделка след като за нея няма ВОП?

Система Интрастат е система за събиране на статистическа информация за движението на стоки (без услуги) между страните-членки на Европейския съюз.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗСВОТС, задължени лица за подаване на декларации по системата Интрастат – Интрастат оператори – са лицата:

  • регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС);
  • осъществяващи вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над
  • ...
Go to top