Дата на данъчно събитие

Дата на данъчно събитие

Дружеството ни доставя стоки на консигнация. Съгласно сключените с клиентите договори, заплащането на стоката се извършва в края на всеки месец, въз основа на продадените от тях през съответния месец стоки.

Коя следва да е датата, на която възниква данъчното събитие – всеки последен ден от съответния месец, през който са осъществени продажбите на стоките, или датата, на която нашият клиент е извършил продажбата на стоките?

С договора за консигнация, който е разновидност на комисионния договор, доверителят (консигнантьт) предоставя на довереник (консигнатор) стоки за продажба на трети лица.

Консигнаторът продава стоките от свое име и се отчита на доверителя за извършените продажби. Договорът за продажба на стоки на консигнация е споразумение между доверител и консигнатор, по силата на което консигнаторът се задължава срещу възнаграждение да извърши по поръчка на доверителя продажба на...

Дата на данъчно събитие и частичен аванс

На 15.05.2015 г. извършихме частично авансово плащане за доставка на стока от Италия. Фактурата, която ни издаде нашият италиански доставчик, е с дата 28.05.2015 г. – датата на натоварването на стоките от неговия склад. Превозът на стоките е за наша сметка, за което транспортната фирма ни е издала фактура. Стоките бяха доставени в нашия склад в България на 02.06.2015 г.

От коя дата се счита, че започва да тече срокът за издаване на протокола по чл. 117 от ЗДДС? 

Съгласно чл. 63, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДС, данъкът при вътреобщностно придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие или на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. Алинея 5 от същата разпоредба предвижда, че когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие,...

Определяне на датата на изискуемост на данъка

На 23.02.2012 г. дружество, регистрирано по ЗДДС, е извършило авансово плащане за покупка на стоки от фирма, регистрирана по ЗДДС в Испания. За направеното авансово плащане на 27.02.2012 г. испанската фирма е издала фактура. Транспортът на стоката е за сметка на българското дружество, като стоката е натоварена от склада на испанската фирма на 07.03.2012 г. Тъй като цялото количество закупена стока е платена авансово, от страна на испанската фирма не е издадена друга фактура. Кой е крайният срок, в който българското дружество следва да издаде протокол за начисляване на данъка за закупените стоки?

Съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗДДС данъкът при вътреобщностно придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако обаче е издадена фактура преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, по силата на чл. 63, ал. 4 от ЗДДС данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, с изключение на случаите, при които фактурата е издадена във връзка с направено...

Go to top