Данъчна основа

Данъчна основа на право на строеж и незавършена сграда

През 2011 г. в полза на дружеството ни бе учредено право на строеж върху урегулиран поземлен имот. През същата година започна и изграждането на сграда, върху този имот. Поради финансови затруднения не можем да продължим изграждането на сградата и ще извършим продажба на правото на строеж, в едно с незавършената сграда. Според сключен предварителен договор е договорена цена (без ДДС) общо в размер на 250 000 лв.

Какъв е начинът, по който следва да бъде отделена данъчната основа на доставката, свързана с правото на строеж, и доставката на незавършената сграда?

От изложеното във въпроса може да се приеме, че целта Ви е да определите каква част ще подлежи на облагане с данък върху добавената стойност и каква част ще се третира като данъчна основа на освободена доставка.

До края на миналата година учредяването или прехвърлянето на право на строеж се третираха от ЗДДС като освободени доставки до изграждането на сградата в груб строеж. Това даваше възможност да не се начислява данък върху добавената стойност за доставката с...

Данъчна основа при плащания, определени в чужда валута

На 15.11.2011 г. е извършена продажба на стоки, като договорената цена с ДДС е в размер на 36 000 щат. дол. В издадената за доставката фактура, отчитайки курса на БНБ за 15.11.2011 г., е посочена данъчна основа в размер на 43 360,20 лв. (30 000 $ х 1,44534) и ДДС в размер на 8672,04 лв., или общо 52 032,24 лв.

Плащането по доставката е извършено на 25.11.2011 г. при по-висок курс, поради което по банковата сметка на доставчика е постъпила сума в размер на 53 223,84 лв.

Налага ли се за разликата от 1 191,60 лв. да бъде издадено дебитно известие?

Съгласно чл. 26, ал. 6 от ЗДДС когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от БНБ към датата, на която данъкът е станал изискуем. От посоченото във въпроса може да се направи изводът, че е спазено изискването, поставено с цитираната разпоредба.

Доколкото разликата от 1 191,60 лв. е в резултат от...

Митническо обслужване

Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни.

Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фиксирана стойност на брой митнически декларации/освободени пратки.

Трябва ли възнаграждението (без сумата на ДДС) да се включва в данъчната основа за калкулиране на ДДС при внос на стоки, като имаме предвид, че услугата се фактурира с 20% ДДС?

В данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките, известни към момента на оформяне на статута на стоките за свободно обръщение и крайна употреба. Следователно, ако стоката се внася и подлежи на оформяне със статут за свободно обръщение и крайна употреба в съответствие с нормата на чл. 86, т. 1, б. „б“ от Директивата за ДДС, в данъчната основа при внос следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките в т. ч. и...

Определяне на данъчна основа

С Нотариален акт от 16.03.2012 г. е извършена продажба на магазин – част от сграда, за която е издадено разрешение за ползване през 2010 г. Какъв е размерът на данъчната основа при положение, че себестойността му е 65 000 лв., договорената продажна цена без ДДС е 60 000 лв., а данъчната оценка по чл. 46 от Закона за местните данъци и такси е в размер на 62 000 лв.

Случаят се отнася до продажба на част от нова сграда. С промените в чл. 27, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2012 г.) отпада изискването при доставка на нови сгради или части от тях данъчната основа да не е по-ниска от данъчната основа при придобиването или от себестойността на сградата, респ. частта от нея, която е предмет на сделката. В тази връзка, при продажба на част от нова сграда, нейната себестойност не се взема предвид при определяне на данъчната...

Определяне на данъчна основа при свързани лица

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва доставки на стоки към регистрирано за целите на ДДС лице в Румъния. Двете дружества са свързани лица. Предвид промените в ЗДДС, които са в сила от 01.01.2012 г., следва ли за данъчна основа на доставката да се приеме пазарната цена на доставяните стоки?

С направените промени в чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2012 г. (ДВ, бр. 99/ 2011 г.), при доставки между свързани лица, за данъчна основа ще се приема пазарната цена само в случаите, при които, данъчната основа определена по реда на чл. 26, е:

  • по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения
  • ...
Go to top