Дистанционни продажби

Румънско дружество извършва дистанционни продажби на територията на България и има регистрация по българския ЗДДС. В дневника за продажбите се включват продажбите до крайни клиенти за всеки месец.

Трябва ли да се издава документ (фактура/протокол) между румънския и българския ДДС номер на дружеството за стоките, които то е продало в България, който да се включи в дневника на покупките (и в дневника за продажби), или дневника за покупки следва да остане празен, без записи?

 

Дистанционните продажби на стоки наподобяват вътреобщностните доставки (ВОД), тъй като и при тях има движение на стоки от територията на една до територията на друга държава-членка, а доставчикът е данъчно задължено лице, действащо в това си качество. За разлика от ВОД обаче, при дистанционните продажби получателят обикновено е данъчно незадължено лице и той не извършва вътреобщностни придобивания (ВОП), които да подлежат на облагане с данък.
Също така, в ЗДДС – чл. 13, ал. 4, т. 7,...

Можете да намерите повече информация за ЗДДС
и промените за 2018 г. в изданието „ДДС правила за 2018 г.“: ТУК .

Go to top