Бартер и концесии

Бартер с право на строеж

С нотариален акт от април 2015 г. физическо лице – съсобственик на урегулиран поземлен имот, учредява право на строеж на дружество, регистрирано по ЗДДС лице, за построяване на жилищна сграда. От своя страна за сметка на учреденото право на строеж дружеството се задължава да построи на физическото лице определени обекти в жилищната сграда.

Какви  задължения по ЗДДС възникват за дружеството във връзка с описаната по-горе сделка?

Описаният във въпроса случай попада в хипотезата на чл. 130, ал. 1 от ЗДДС, третираща бартер. По смисъла на посочената разпоредба, когато е налице доставка, по която възнаграждението /изцяло или частично/ е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Първата доставка представлява учредяване на право на строеж в полза на...

Бартерна сделка между две свързани лица

Бартерна сделка между две свързани лица. Едната страна е строителна фирма, регистрирана по ДДС, а получателят е физическо лице. Имат сключен договор за строителство на жилищни сгради, като фирмата се задължава да изгради изцяло обектите с разрешение за ползване, а физическото лице вместо с пари, плаща със собствена земя – УПИ /не се касае за обезщетение, тъй като физическото лице дава в замяна собствени УПИ-та, а строителството на неговите сгради се изгражда върху съвсем други УПИ-та/. Сделката за бартера е оформена с нотариален акт на 30.09. 2008 г. – тогава става прехвърлянето на собствеността на въпросните УПИ-та и започва процесът на изграждане на сградите. Същите се въвеждат в експлоатация с удостоверение през юни 2011 г.

На 30.09.2008 е издаден Протокол, с който е начислен ДДС върху данъчна основа – пазарната цена на очакваните сгради към тогавашния момент. ДДС-то е включено в дневника за продажбите и внесено в бюджета според изискванията на ЗДДС.

Сега, когато са завършени, какъв данъчен документ трябва да бъде издаден на физическото лице? ДДС-то върху сегашната пазарна цена ли се начислява, или върху себестойността на сградите, или върху друго? Себестойността по документи е повече от тогавашната пазарна цена.

Сделките за замяна се третират по реда на сделките за покупко-продажба. Всяка сделка за замяна всъщност представлява две сделки, при които всяка от страните е продавач на своята собственост (права) и купувач на това, което му продава другата страна. Всяка от двете доставки се третира по ЗДДС от гледна точка на статута на лицето и вида на доставката.

В конкретния случай при предоставянето на УПИ срещу задължението на получателя да...

Go to top